Today: 21 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements

navalny_found_dead_in_jail
പുടിന്‍ വിമര്‍ശകന്‍ നവാല്‍നി ജയിലില്‍ മരിച്ചു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
vatican_editorial_against_israel
ഗാസയിലെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ച് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മുഖപത്രം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
russia_cancer_vaccine
ക്യാല്‍ന്‍സല്ല? വാക്സില്‍ന്‍ ഉടല്‍ന്‍: പുടില്ലെക്ള വാഗ്ദാനം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
musk_on_putin_death_threat
യുക്രെയില്‍ന്‍ യുല്‍ദ്ധം നില്ല?ല്‍ത്തിയാല്ല? പുടില്‍ന്‍ കൊല്ല?ല്‍െപ്പടും: മസ്ക് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
vatican_asks_israel_to_stop_massacre
കൂല്‍ട്ടല്‍െക്കാല അവസാനില്‍പ്പില്‍ക്കണം: ഇസ്രയേലിനോട് വല്‍ത്തില്‍ക്കാല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
israel_netherlands_f16_deal_court
ഇസ്രയേലിന് യുല്‍ദ്ധ വിമാന ഭാഗല്‍ങ്ങല്ല? നല്ല?കരുത്: ഡല്‍ച്ച് കോടതി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
eu_wants_us_to_stop_military_aid_to_Israel
ഇസ്രയേലിനുല്ല? യുഎസ് സൈനിക സഹായം നില്ല?ല്‍ത്തണം: യൂറോപ്യല്‍ന്‍ യൂണിയല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Queen_Margrethe_suddenly_back_in_office
മാല്ല?ഗരേല്‍ത്ത് രാല്ല?ി പെല്‍െട്ടല്‍ന്ന് ഓഫീസില്ല? തിരില്‍െച്ചല്‍ത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mercy_killing_former_Dutch_PM_dies_hand_in_hand_with_his_wife
ദയാവധല്‍ത്തിലൂടെ മുല്‍ന്‍ ഡല്‍ച്ച് പ്രധാനമല്‍്രന്തി ഭാര്യയുമായി കൈകോല്ല?ല്‍ത്ത് മരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
paedophile_amnesty_hungary
ബാലപീഡകന് മാല്‍പ്പ് നല്ല?കി; വിവാദല്‍െത്തല്‍ത്തുടല്ല?ല്‍ന്ന് ഹംഗറി പ്രസിഡല്ലക്ള് രാജിവല്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
starlink_use_russia
ഉക്രെയിനെ സഹായില്‍ക്കുമെല്‍ന്നു മസ്ക് പറല്‍ഞ്ഞ ല്ല?ാല്ല?ലിങ് ഇല്ലക്ളല്ല?നെല്ലഗ്ഗ് ഉപയോഗില്‍ക്കുല്‍ന്നത് റഷ്യ!
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
pope_on_trans_gay_couples
സ്വവല്ല?ഗ പല്‍ങ്കാളികളെ ആശീല്ല?വദില്‍ക്കണമെല്‍ന്ന് ആവല്ല?ല്‍ത്തില്‍ച്ച് മാല്ല?പാല്‍പ്പ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
schengen_visa_fees_raised
ഇയു ഷെല്‍ങ്കല്‍ന്‍ വിസ ഫീസ് വല്ല?ല്‍ദ്ധില്‍പ്പില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
italian_mafia_fead_held_in_france
ഇല്ലഗ്ഗലിയില്ല? ജയില്ല? ചാടിയ മാഫിയ തലവല്‍ന്‍ ഫ്രാല്‍ന്‍സില്ല? പിടിയിലായി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ukraine_attack_restaurant
റസ്ല്ലഗ്ഗറല്ലക്ളില്ല? യുക്രയ്ല്‍ന്‍ ആക്രമണം: 28 പേല്ല? മരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
michelle_o_neill_first_catholic_minister
വടല്‍ക്കല്‍ന്‍ അയല്ല?ലല്‍ന്‍ഡില്ല? ആദ്യമായി ഒരു കല്‍േത്താലില്‍ക്കാ മല്‍്രന്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
unified_payment_interface
ഫ്രാല്‍ന്‍സില്ല? യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെല്ലക്ള് ഇല്ലക്ളല്ല?ഫേസ് സല്ല?വീസ് ആരംഭില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
paris_railway_station_knife_attack
പാരീസ് റെയില്ല?വേ ല്ലേ?ഷനില്ല? കല്‍ത്തില്‍ക്കുല്‍ത്ത്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
cancer_cases_77_percent
ക്യാല്‍ന്‍സല്ല? രോഗികളുടെ എല്‍ണ്ണം 77 ശതമാനം വല്ല?ധില്‍ക്കുമെല്‍ന്ന് മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
russia_nidisdin_putin
പുടിനെതിരേ മല്ല?രില്‍ക്കാല്‍ന്‍ നദിസ്ദില്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
THE RETURN MALAYALAM CHRISTIAN DEVOTIONAL ALBUM

+ more video links
france_tractor_protest_farmers
ഫ്രാല്‍ന്‍സിലെ റോഡുകളില്ല? ട്രാക്ല്ലഗ്ഗല്ല? നിരല്‍ത്തി പ്രതിഷേധം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
abortion_includes_in_constitution_france
ഫ്രാല്‍ന്‍സ് ഗല്ല?ഭല്ല?ിദ്രം ഭരണഘടനയില്ല? ഉല്ല?ല്‍െപ്പടുല്‍ത്തുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
monalisa_painting_protest
മൊണാലിസ ചിത്രല്‍ത്തിനു മേല്ല? തല്‍ക്കാളി സൂല്‍പ്പ് അഭിഷേകം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
bharatheeyakalalayam_silver_jubilee_march_2_2024
രജതജൂബിലി നിറവില്ല? ഭാരതീയ കലാലയം സ്വില്ലഗ്ഗ്സല്ല?ലണ്ട് മാല്ല?ല്‍ച്ച് രണ്ടിന് മല്ല?സരവും കലാമാമാല്‍ങ്കവും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
pravasi_group_dance_competition_vienna_kairali_nikethan
വിയല്‍ന്നയില്ല? സംഘടില്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്ന പ്രവാസി ഗ്രൂല്‍പ്പ് ഡാല്‍ന്‍സ് മല്ല?രല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്ക് മികല്‍ച്ച പ്രതികരണം; ടീം രജിസ്ട്രേഷന് ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടി മാത്രം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
shooting_catholic_church_turkey_one_died
തുല്ല?ല്‍ക്കിയിലെ കല്‍േത്താലില്‍ക്കാ പല്ല?ിയില്ല? വെടിവെയ്ല്‍പ്പ് ഒരാല്ല? മരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
phone_data_transfer_esim
ഫോല്‍ണ്‍ മാറുല്‍േമ്പാല്ല? ഡേല്ലഗ്ഗ കൈമാറാല്‍ന്‍ ഇനി എല്‍െന്തളുല്‍പ്പം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
long_time_love_couple
ദീല്ല?ഘകാല ദാല്‍മ്പത്യല്‍ത്തില്ല? പ്രണയം ആദ്യം കുറയുല്‍ന്നത് സ്ത്രീകല്ല?ല്‍ക്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
republic_day_celebrations_india
ആവേശോല്ല?്വലമായി 75ാം റില്‍പ്പബ്ളിക് ദിനം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ecb_interest_rate_sets_stabil
യൂറോപ്യല്‍ന്‍ സെല്‍ന്‍ട്രല്ല? ബാല്‍ങ്ക് യൂറോസോല്‍ണ്‍ പലിശ നിരല്‍ക്കുകല്ല? ല്ല?ിരമായി നിലനില്ല?ല്‍ത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us