Today: 21 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements

greta_arrest_in_london
ഗ്രെറ്റയെ അറസ്ററ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_bypolls_labour_party
യുകെയില്‍ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പ്രതിപക്ഷം രണ്ട് സീറ്റില്‍ ജയിച്ചു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_seminar_immigration
യുകെയിലെ പുതിയ കുടിയേല്ലഗ്ഗ നിയമല്‍ങ്ങല്ല?: ഐഒസി (യു കെ) ല്ലമ്ള കേരള ചാപ്ല്ലഗ്ഗല്ല? സെമിനാല്ല? സംഘടില്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്നു Recent or Hot News
യുകെയിലെ പുതിയ കുടിയേല്ലഗ്ഗ നിയമല്‍ങ്ങല്ല?, നിയമ മാല്ലഗ്ഗല്‍ങ്ങളിലെ സംശയല്‍ങ്ങല്ല? / ആശല്‍ങ്കകല്ല?ല്‍ക്ക് നിയമ വിദഗ്ധല്ല? മറുപടി നല്ല?കും തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
1700_year_old_eggs
1700 വല്ല?ഷം പഴല്‍ക്കമുല്ല? കോഴിമുല്‍ട്ട കണ്ടെല്‍ത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
malayalee_nurse_poisones_own_kids
മല്‍ക്കല്ല?ല്‍ക്ക് വിഷം കുല്‍ത്തിവല്‍ച്ച ശേഷം ആല്ല?ഹത്യല്‍ക്കു ശ്രമില്‍ച്ച മലയാളി യുവതി ബ്രില്‍ട്ടനില്ല? അറല്ല?ില്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
harry_vs_mirrir_group
ഹാരില്‍ക്ക് മിറല്ല? ഗ്രൂല്‍പ്പ് നാല് ലല്‍ക്ഷം പൗണ്ട് നല്ല?കും; മാനനല്ലക്ഷല്‍േക്കസ് ഒല്‍ത്തുതീല്ല?ല്‍പ്പാല്‍ക്കി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
doctor_strike_UK
ബ്രില്‍ട്ടനില്ല? ഡോല്ല?ല്ല?മാല്ല? വീണ്ടും സമരല്‍ത്തിലേല്‍ക്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
charles_king_cancer
ബ്രില്‍ട്ടീഷ് രാജാവ് ചാല്ല?സിന് ക്യാല്‍ന്‍സല്ല? ല്ല?ിരീകരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
busiest_cities_london_tops
തിരല്‍േക്കറിയ ലോക നനഗരല്‍ങ്ങളില്ല? ഒല്‍ന്നാം ല്ല?ാനല്‍ത്ത് ലണ്ടല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
rishi_sunak_infosys_row
'ഭാര്യയുടെ കല്‍മ്പനില്‍ക്ക്' മുല്‍ന്തിയ പരിഗണന: സുനക് വീണ്ടും വിവാദല്‍ത്തില്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_health_ins_surcharge_feb_6_in_rule
യുകെയിലെ ഇമിഗ്രേഷല്‍ന്‍ ഹെല്ല?ല്‍ത്ത് സല്ല?ചാല്ല?ജ് വല്ല?ധനവ് ഫെബ്രുവരി 6 നന് പ്രാബല്യല്‍ത്തില്ല? വരും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
UK_US_attack_Yemen
യെമനില്ല? ബ്രില്‍ട്ടീഷ് വ്യോമാക്രമണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
cryonceaweek_website
കരയാനും കരയില്‍ക്കാനും ഒരു വെബ്സൈല്ലഗ്ഗ്...!
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
smartphone_kids_criminals
സ്മാല്ല?ല്‍ട്ട്ഫോല്‍ണ്‍ ഉപയോഗം കുല്‍ട്ടികളെ ലൈംഗിക കുല്ലഗ്ഗവാളികളാല്‍ക്കി മാല്ലഗ്ഗാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
houthi_attack_uk_ship
ബ്രില്‍ട്ടീഷ് എല്‍ണ്ണല്‍ക്കല്‍പ്പലിനു നേരേ വീണ്ടും ഹൂതി ആക്രമണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sunak_against_palestine_slogan
പലസ്തീല്‍ന്‍ മുദ്രാവാക്യല്‍ത്തിനെതിരേ ഋഷി സുനക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
malayalee_nurses_ban_uk_10_years
യുകെയില്ല? നഴ്സായി ജോലി വിസ നേടിയെടുല്‍ത്ത 22 മലയാളികല്ല?ല്‍ക്ക് 10 വല്ല?ഷല്‍െത്ത വിലല്‍ക്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_us_attack_houthi
ഹൂതികല്ല?ല്‍ക്ക് ബ്രില്‍ട്ടല്ലെക്ള തിരില്‍ച്ചടി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
revant_reddy_in_uk
തെലല്‍ങ്കാന മുഖ്യമല്‍്രന്തിയെ സ്വീകരില്‍ക്കാല്‍ന്‍ ബ്രില്‍ട്ടീഷ് മലയാളികല്ല? ഒഴുകിയെല്‍ത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
rwanda_pill_pass_uk_parliament
അഭയാല്ല?ഥികളെ റുവാണ്ടയിലേല്‍ക്കു നാടുകടല്‍ത്താനുല്ല? ബില്ല? ബ്രില്‍ട്ടീഷ് പാല്ല?ലമെല്ലക്ള് അംഗീകരില്‍ച്ചു, സുനകിന് ആശ്വാസം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
2013 SUPERHIT MALAYALAM DEVOTIONAL ALBUM SAMURDHI...ONNUM NEDUVAAN .. Album: SAMRUDHI

+ more video links
sunak_rwanda_model_sparks_row

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
1000_recruitments_to_uk_norka_plan
യു.കെ യിലേയ്ല്‍ക്ക് പ്രതിവല്ല?ഷം 1000 റിക്രൂല്‍ട്ട്മെല്ലക്ളുകല്ല? ലല്‍ക്ഷ്യമിടുല്‍ന്നുവെല്‍ന്ന് നോല്ല?ല്‍ക്ക
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
voice_of_uk_protest_arrest_rahul_mankoottathil

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
7_beats_music_festival_stevenage_feb_24
യുകെയിലെ പ്രശസ്ത 7 ബീല്ലഗ്ഗ്സ് സംഗീത ല്ലമ്ള നൃല്‍േത്താല്ല?വം, സീസല്‍ണ്‍ 7 ഉം ഓ എല്‍ന്‍ വി അനുസ്മരണവും ല്ല?ീവനേജില്ല?, ഫെ: 24 ന്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ioc_protest_uk_rahul_mankoottathil_arrest
രാഹുല്ല? മാല്‍ങ്കൂല്‍ട്ടല്‍ത്തിലില്‍ന്‍റെ അറല്ല?്: ഐഒസി യുകെ പ്രതിഷേധില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
water_medicine_nurse_death
മരുല്‍ന്നിനു പകരം പൈല്‍പ്പ് വെല്ല?ം കുല്‍ത്തിവല്‍ച്ചു; 10 രോഗികല്ല? മരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
vitual_sexual_harasment_metaverse
പതിനാറുകാരില്‍ക്ക് "വെല്ല?ച്വല്ല? ലൈംഗിക പീഡനം': ഓല്‍ണ്‍ലൈല്‍ന്‍ ഗെയിമിലൂടെയുല്ല? ആദ്യ പീഡന കേസ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
indian_christians_surge_in_uk
ബ്രില്‍ട്ടനില്ല? ക്രിസ്ത്യാനികല്ല? കുറയുല്‍േമ്പാഴും ഇല്‍ന്ത്യല്‍ന്‍ ക്രിസ്ത്യാനികല്ല? കൂടുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
big_ben_glocken
ലണ്ടനില്ല? ബിഗ്ബെല്‍ന്‍ മുഴല്‍ങ്ങി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_nurse_recruitment_odepc_Thiruvanathapuram
യുകെയിലേല്‍ക്ക് സൗജന്യ നഴ്സ് റിക്രൂല്‍ട്ട്മെല്‍ന്‍റ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_care_home_malayalees_Exploited
യുകെയിലെ കെയല്ല?ഹോമില്ല? മലയാളികല്ല? അടല്‍ക്കമുല്ല? വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെല്‍യ്യുല്‍ന്നു
യുകെയിലെ കെയല്ല?ഹോമില്ല? മലയാളികല്ല? ചൂഷണം ചെല്‍യ്യല്‍െപ്പടുല്‍ന്നു
ബിബിസി അണ്ടല്ല? കവല്ല? ല്ലേ?ാറി ഞെല്‍ട്ടില്‍ക്കുല്‍ന്നത്

ജല്ല?മനിയിലും സംഭവില്‍േച്ചല്‍ക്കാം .....
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
diana_gown_auction
ഡയാനയുടെ ഈവനിങ് ഗൗല്‍ണ്‍ 9 കോടില്‍ക്ക് ലേലം ചെയ്തു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sunak_on_revamping_international_laws_on_illegal_migration
അനധികൃത കുടിയേല്ലഗ്ഗം: അല്‍ന്താരാല്ല്രക്ഷ നിയമല്‍ങ്ങല്ല? പൊളില്‍െച്ചഴുതണമെല്‍ന്ന് ഋഷി സുനാക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
harry_daily_mirror_compensation
ഹാരിയുടെ ഫോല്‍ണ്‍ ചോല്ല?ല്‍ത്തി; ഡെയ്ലി മിറല്ല? നല്ലക്ഷപരിഹാരം നല്ല?കണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us