Today: 21 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements

sora_open_ai_video
വീഡിയോ തയാറാക്കാന്‍ ഇനി സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം മതി, ബാക്കി എഐ ചെയ്യും Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
indian_students_attacked_in_US
ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരായ അക്രമങ്ങള്‍ തടയാന്‍ കര്‍ക്കശ നടപടി: യുഎസ് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
us_kerala_family_death
യുഎസില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കുടുംബം വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവം: ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊന്ന് ഭര്‍ത്താവ് ആല്‍മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nova_C_US_NASA_space_moon
നാസയുടെ ചാല്‍്രന്ദ ദൗത്യവുമായി മസ്കില്ലെക്ള റോല്‍ക്കല്ലഗ്ഗ്; സ്വകാര്യ പല്‍ങ്കാളില്‍ത്തം തുടരുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
memory_loss_biden_rafa
ബൈഡന് വീണ്ടും പിഴ: റഫയില്ല? യുഎസ് ആക്രമണമെല്‍ന്ന് പരാമല്ല?ശം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
trump_nato_row
'നാല്ലേഗ്ഗാ രാജ്യല്‍ങ്ങളെ റഷ്യ ആക്രമില്‍ച്ചാല്ല? നമുല്‍െക്കല്‍ന്ത്', ട്രംപില്ലെക്ള പ്രസ്താവന വിവാദല്‍ത്തില്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
biden_memory_loss
ഓല്ല?മല്‍ക്കുറവില്ലെ?ല്‍ന്നു പ്രഖ്യാപില്‍ക്കാല്‍ന്‍ നടല്‍ത്തിയ വാല്ല?ല്‍ത്താസല്‍േമ്മളല്‍ത്തിലും ബൈഡന് മറവി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nicki_haley_on_relations_with_India
യുഎസ് ദുല്ല?ബലമെല്‍ന്ന് ഇല്‍ന്ത്യ കരുതുല്‍ന്നു: നില്‍ക്കി ഹാലി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
bish_bob_spetember_11
വേല്ല?ഡ് ട്രേഡ് സെല്ലക്ളല്ല? ആക്രമണല്‍ത്തിനു ശേഷം ബുഷിനു തുണയായ ഉദ്യോഗല്ല?ല്‍ന്‍ അല്‍ന്തരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
joe_biden_south_carolina
സൗല്‍ത്ത് കരോലിന പ്റൈമറിയില്ല? ബൈഡനു ജയം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
US_visa_fees_hike
യുഎസ് വിസ നിരല്‍ക്കുകളില്ല? വല്ല?ധന
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
US_visa_for_Indians
കഴില്‍ഞ്ഞ വല്ല?ഷം യുഎസ് വിസ അനുവദില്‍ച്ചത് 14 ലല്‍ക്ഷം ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്കാല്ല?ല്‍ക്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nitrogen_death_sentence
യുഎസില്ല? നൈട്രജല്‍ന്‍ ശ്വസില്‍പ്പില്‍ച്ച് വധശില്‍ക്ഷ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
trump_trumps_nicky_haley_in_primary
ന്യൂഹാംഷെയറില്ല? ട്രംപിനു വിജയം, കല്‍ട്ടയ്ല്‍ക്ക് പിടില്‍ച്ച് നില്‍ക്കി ഹാലിയും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
dean_philip_ai
തെരല്‍െഞ്ഞടുല്‍പ്പ് പ്രചരണല്‍ത്തിന് ല്ല?ാനാല്ല?ഥിയുടെ എഐ അപരല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ron_desantis_withdraws
വിവേക് രാമസ്വാമില്‍ക്കു പില്‍ന്നാലെ റോല്‍ണ്‍ ഡി സാല്ലക്ളിസും പില്‍ന്‍മാറി; ട്രംപില്ലെക്ള ല്ല?ാനാല്ല?ഥിത്വ സാധ്യത ഏറി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
vivek_ramaswamy_withdraws_from_us_presidential_election
വിവേക് രാമസ്വാമി യുഎസ് പ്രസിഡല്ലക്ള് തെരല്‍െഞ്ഞടുല്‍പ്പില്ല? നില്‍ന്ന് പില്‍ന്‍മാറി, ട്രംപിനെ പില്‍ന്തുണയ്ല്‍ക്കും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
toddler_killed_using_nail_polish_remover
ബാല്ലഗ്ഗറിയും നെയില്ല? പോളീഷ് റിമൂവറും കൊടുല്‍ത്ത് യുവതി കാമുകല്ലെക്ള കുല്‍ഞ്ഞിനെ കൊല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
zuckerberg_beef_business
സുല്‍ക്കല്ല?ബല്ല?ഗ് ബീഫ് ബിസിനസില്ല? സജീവമാകുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nasa_lunar_missions_deffered
നാസയുടെ ചാല്‍്രന്ദ ദൗത്യല്‍ങ്ങല്ല? മുഴുവല്‍ന്‍ നീല്‍ട്ടിവല്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
SMCC Family meet 2010

+ more video links
clinton_trump_branson_andrew_same_girl
ല്‍ക്ളില്ലക്ളനും ട്രംപും ബ്രാല്‍ന്‍സനും ആല്‍ന്‍ഡ്രൂ രാജകുമാരനും ഒരേ യുവതിയുമായി ബല്ല?ല്‍െപ്പല്‍െട്ടല്‍ന്ന് വെളില്‍െപ്പടുല്‍ത്തല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
peregrine_lander_usa_moon_mission
ചല്‍്രന്ദനില്ല? വീണ്ടും മനുഷ്യരെ ഇറല്‍ക്കാല്‍ന്‍ യുഎസ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
flight_door_open_during_flight
പറല്‍ക്കുല്‍ന്നതിനിടെ വിമാനല്‍ത്തില്ലെക്ള ഡോല്ല? തെറില്‍ച്ചു പോയി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
altman_supports_palestine
ടെക് ലോകം പലസ്തീനെ പില്‍ന്തുണയ്ല്‍ക്കണം: സാം ഓല്ല?ല്‍ട്ട്മാല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
bribery_indians_usa_visa
ഇല്‍ന്ത്യയില്ല? നില്‍ന്നുല്ല? അനധികൃത കുടിയേല്ലഗ്ഗല്‍ക്കാല്ല? യുഎസിലേല്‍ക്ക് കുടിയേറാല്‍ന്‍ 150,000 ഡോളല്ല? നല്ല?കിയതായി ആരോപണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
tesla_humanoid_robot
മുല്‍ട്ട പുഴുല്‍ങ്ങാനും റോബോല്‍ട്ട്, പുതിയ ഹ്യൂമനോയ്ഡുമായി ടെല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nasa_persivierence_rover_1000
ആയിരം ദിവസം പില്‍ന്നില്‍ട്ട് പെല്ല?സിവറല്‍ന്‍സ് റോവല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
US_vetos_gaza_ceasefire_resolution_in_UNSC
ഗാസയില്ല? വെടിനില്ല?ല്‍ത്തല്ല? വേണ്ടെല്‍ന്ന് യുഎസ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
gaza_ceasefire_ends_due_to_hamas_says_US
ഗാസയില്ല? വെടനില്ല?ല്‍ത്തല്ല? അവസാനില്‍ക്കാല്‍ന്‍ കാരണം ഹമാസ് ആണെല്‍ന്ന് യുഎസ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
new_covid_variant_USA
യുഎസില്ല? പുതിയ കൊവിഡ് വകഭേദം; മൂല്‍ന്നിരല്‍ട്ടി വല്ല?ധന
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
henry_kissinger_obit
ഹെല്‍ന്‍റി കിസില്‍ന്‍ജല്ല? അല്‍ന്തരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
h1b_visa_indian_domestic_renewal
യുഎസില്ല? ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്കാല്ല?ല്‍ക്ക് എല്‍ച്ച്ല്ലമ്ള1ബി വിസ ആഭ്യല്‍ന്തരമായി പുതുല്‍ക്കാല്‍ന്‍ അനുമതി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nasa_iss_2031
രാജ്യാല്‍ന്തര ബഹിരാകാശ നിലയനല്‍ത്തിന് ആയുസ് ഇനി 8 വല്ല?ഷം കൂടി മാത്രം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us