Today: 21 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
യുഎസിലെ എല്‍ച്ച് 1 ബി വിസല്‍ക്കാരുടെ കാര്യം കഷ്ടല്‍ത്തിലാവും
Photo #1 - America - Otta Nottathil - h1_b_visa_us_indians
വാഷിങ്ടല്‍ന്‍: യുഎസിലെ വല്‍ന്‍കിട ടെല്‍ക്ക് കല്‍മ്പനികല്ല? ഉല്ല?ല്‍െപ്പടെ പിരില്‍ച്ചുവില്‍ട്ടവല്ല? അമേരില്‍ക്ക വിടേണ്ടി വരുമെല്‍ന്ന് റില്‍േപ്പാല്ല?ല്‍ട്ട്. എല്‍ച്ച്1 ബി വീസയില്ല? ജോലി ചെല്‍യ്യുല്‍ന്നവല്ല?ല്‍ക്കു ജോലി നല്ലക്ഷല്‍െപ്പല്‍ട്ടാല്ല? മല്ലെഗ്ഗാരു ജോലി 60 ദിവസല്‍ത്തിനുല്ല?ില്ല? ലഭില്‍ച്ചില്ലെ?ല്‍ങ്കില്ല? വീസ റല്‍ദ്ദാകും. അതുകൊണ്ട്, ട്വില്ലഗ്ഗല്ല?, മെല്ലഗ്ഗ,ആമസോല്‍ണ്‍ തുടല്‍ങ്ങിയ കല്‍മ്പനികല്ല? നടല്‍ത്തിയ കൂല്‍ട്ടല്‍പ്പിരില്‍ച്ചുവടല്ല? കാര്യമായി ബാധില്‍ച്ചിരില്‍ക്കുല്‍ന്നത് എല്‍ച്ച്1 ബി വീസ ഉല്ല?വരെയാണ്. ഇല്‍ത്തരല്‍ക്കാരുടെ എല്‍ണ്ണം ഒല്‍ട്ടനവധിയാണ്.കംപ്യൂല്‍ട്ടല്ല? സയല്‍ന്‍സ്, എല്‍ന്‍ജിനീയറിങ് മേഖലയില്ല? ടെല്‍ക്ക് വ്യവസായ ലോകം ഏല്ലഗ്ഗവും കൂടുതല്ല? ആശ്രയില്‍ക്കുല്‍ന്നത് എല്‍ച്ച്1 ബി വിസയില്ല? എല്‍ത്തുല്‍ന്നവരെയാണ്. കഴില്‍ഞ്ഞ മൂല്‍ന്നു വല്ല?ഷല്‍ത്തിനിടെ ആമസോല്‍ണ്‍, ലിഫ്ല്ലഗ്ഗ്, മെല്ലഗ്ഗ,
സെയില്ല?സ്ഫോഴ്സ്, സ്ൈ്രടപ്, ട്വില്ലഗ്ഗല്ല? തുടല്‍ങ്ങിയ കല്‍മ്പനികല്ല? കുറല്‍ഞ്ഞത് 45,000 എല്‍ച്ച്1 ബി വീസകല്ല? സ്പോല്‍ണ്‍സല്ല? ചെയ്തില്‍ട്ടുണ്ട്.

മെല്ലഗ്ഗ, ട്വില്ലഗ്ഗല്ല? റില്‍േപ്പാല്ല?ല്‍ട്ട് അനുസരില്‍ച്ചു കുറല്‍ഞ്ഞത് 350 പേരെ എല്‍ച്ച്1 ബി വീസകല്ല? റല്‍ദ്ദാല്‍ക്കല്ല?
ബാധില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്.

എല്‍ന്താണ് എല്‍ച്ച്1 ബി വീസ?

വിദഗ്ധ മേഖലയില്ല? ജോലിചെല്‍യ്യുല്‍ന്ന വിദേശികല്ല?ല്‍ക്ക് അനുവദില്‍ക്കുല്‍ന്ന ഹ്രസ്വകാല വിസയാണ് എല്‍ച്ച്1ബി. സാല്‍േങ്കതിക വിദഗ്ധരെ ജോലില്‍െക്കടുല്‍ക്കാല്‍ന്‍ യുഎസ് കല്‍മ്പനികളെ അനുവദില്‍ക്കുല്‍ന്ന കുടിയേല്ലഗ്ഗല്‍ത്തിനല്ല?ാല്‍ത്ത വിസയാണ് എല്‍ച്ച്1ബി. യുഎസില്ല? ഐടി മേഖലയില്ല? ജോലി ചെല്‍യ്യുല്‍ന്നവരുടെ പല്‍ങ്കാളികല്ല?ല്‍ക്ക് അവിടെ ജോലി ലഭില്‍ക്കാല്‍ന്‍ ഇല്‍ത്തരം വിസ ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്. മൂല്‍ന്നു വല്ല?ഷമാണ് വിസയുടെ കാലാവധി. ഇതു പലതവണ നീല്‍ട്ടി നല്ല?കും. നിലവില്ല? ഇതിന് ഓരോ അപേല്‍ക്ഷകരും മാതൃരാജ്യല്‍െത്ത യുഎസ്.കോല്‍ണ്‍സുലേല്ലഗ്ഗുകളിലും എംബസികളിലുമാണ് അപേല്‍ക്ഷില്‍േക്കണ്ടത്. അതേസമയം വിസ അഭിമുഖല്‍ത്തിനുല്ല? സമയല്‍ത്തിനായി വല്ല?ഷല്‍ങ്ങളോളം കാല്‍ത്തിരില്‍േക്കണ്ടിവരും.
- dated 22 Nov 2022


Comments:
Keywords: America - Otta Nottathil - h1_b_visa_us_indians America - Otta Nottathil - h1_b_visa_us_indians,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
jackpot_john_cheeks
ജാക്ക്പോട്ട് അടിച്ചെന്ന് വെബ്സൈറ്റില്‍, പണം വാങ്ങാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ നമ്പര്‍ തെറ്റിയെന്ന്: നിയമ നടപടിയുമായി 'ഹതഭാഗ്യന്‍' Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mouse_movement_with_mind_neuralink
ബ്രെയിന്‍ ചിപ്പ് വച്ചാല്‍ മനസ് കൊണ്ട് മൗസ് ചലിപ്പിക്കാം: മസ്ക് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
worst_us_president
യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രസിഡന്റായി സര്‍വേയില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര്? Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sora_open_ai_video
വീഡിയോ തയാറാക്കാന്‍ ഇനി സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം മതി, ബാക്കി എഐ ചെയ്യും Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
indian_students_attacked_in_US
ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരായ അക്രമങ്ങള്‍ തടയാന്‍ കര്‍ക്കശ നടപടി: യുഎസ് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
us_kerala_family_death
യുഎസില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കുടുംബം വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവം: ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊന്ന് ഭര്‍ത്താവ് ആല്‍മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nova_C_US_NASA_space_moon
നാസയുടെ ചാല്‍്രന്ദ ദൗത്യവുമായി മസ്കില്ലെക്ള റോല്‍ക്കല്ലഗ്ഗ്; സ്വകാര്യ പല്‍ങ്കാളില്‍ത്തം തുടരുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us