Today: 18 Jun 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
ഇറാനില്ല? ഇനി തല മറല്‍ച്ചില്ലെ?ല്‍ങ്കില്ല? 10 വല്ല?ഷം തടവ്, സ്വില്ലഗ്ഗ്സല്ല?ലല്‍ന്‍ഡില്ല? മുഖം മറല്‍ച്ചാല്ല? ശില്‍ക്ഷ
Photo #1 - Europe - Otta Nottathil - iran_switzerland_burqa_hijab
ടെഹ്റാല്‍ന്‍/സൂറില്‍ച്ച്: പ്രായപൂല്ല?ല്‍ത്തിയായ പെല്‍ണ്‍കുല്‍ട്ടികളും സ്ത്രീകളും പൊതു ല്ല?ലല്‍ങ്ങളില്ല? ശിരോവസ്ത്രം കൊണ്ട് മുടി മറയ്ല്‍ക്കുകയും അയല്‍ഞ്ഞ വസ്ത്രല്‍ങ്ങല്ല? ധരില്‍ക്കുകയും വേണമെല്‍ന്ന് ഇറാനില്ല? നിയമം പാസാല്‍ക്കി. ഇതു ലംഘില്‍ക്കുല്‍ന്നവല്ല?ല്‍ക്ക് 5 മുതല്ല? 10 വല്ല?ഷം വരെ തടവും 360 ദശലല്‍ക്ഷം റിയാല്ല? വരെ പിഴയുമാണ് ലഭില്‍ക്കുക.

നില്ല?ബല്ല?ിത ശിരോവസ്ത്രായ ഹിജാബ് ധരില്‍ക്കാല്‍ത്ത സ്ത്രീകല്ല?ല്‍ക്ക് മാത്രമല്ല? അവല്ല?ല്‍ക്ക് സേവനല്‍ങ്ങല്ല? നല്ല?കുല്‍ന്ന കല്‍ച്ചവടല്‍ക്കാല്ല?, സഹായില്‍ക്കുല്‍ന്ന സാമൂഹ്യപ്രവല്ല?ല്‍ത്തകല്ല? എല്‍ന്നിവല്ല?ല്‍ക്കും ശില്‍ക്ഷ ലഭില്‍ക്കും. സമൂഹമാധ്യമല്‍ങ്ങളിലൂടെ നഗ്നത പ്രോല്ല?ാഹില്‍ക്കുല്‍ന്നവല്ല?ല്‍ക്കും ഹിജാബിനെ പരിഹസില്‍ക്കുല്‍ന്നവല്ല?ല്‍ക്കും ശില്‍ക്ഷ ബാധകമായിരില്‍ക്കും. 290 അംഗ കൗല്‍ണ്‍സിലില്ല? 152 പേരുടെ പില്‍ന്തുണയോടെയാണ് നിയമം പാല്ല?ായത്.

2022 സെപ്ല്ലഗ്ഗംബല്ല? 16നാണ് 22 കാരിയായ അമിനി ശിരോവസ്ത്രം ധരില്‍ക്കാല്‍ഞ്ഞതില്‍ന്‍റെ പേരില്ല? കൊല്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ടത്. അതിനു പുറകേ ഉണ്ടായ പ്രല്‍േക്ഷാഭല്‍ത്തില്ല? അല്‍ഞ്ഞൂറോളം പേല്ല? കൊല്ല?ല്‍െപ്പടുകയും 22,000 പേല്ല? അറല്ല?ിലാവുകയുമുണ്ടായി. എല്‍ന്നാല്ല? ഹിജാബ് നിയമം ഇല്ല?ാമിക് റില്‍പ്പല്‍ബ്ളിക് എല്‍ന്ന നിലയില്ല? രാജ്യല്‍ത്തില്‍ന്‍റെ നെടും തൂണാണെല്‍ന്നാണ് ഭരണാധികാരികല്ല? വാദില്‍ക്കുല്‍ന്നത്.

ശിരോവസ്ത്രം ധരില്‍ക്കാല്‍ത്തതില്‍ന്‍റെ പേരില്ല? മാഹ്സ അമിനി എല്‍ന്ന പെല്‍ണ്‍കുല്‍ട്ടി കൊല്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ടതില്‍ന്‍റെ പേരില്ല? രാജ്യല്‍ത്ത് പ്രതിഷേധം ആളില്‍ക്കല്‍ത്തിയിരുല്‍ന്നു. അമിനിയുടെ കൊലപാതകല്‍ത്തില്‍ന്‍റെ ആദ്യ വാല്ല?ഷികം കഴില്‍ഞ്ഞ് ദിവസല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കുല്ല?ിലാണ് പാല്ല?ലമെല്‍ന്‍റ് വിവാദ നിയമം പാല്ല?ാല്‍ക്കിയിരില്‍ക്കുല്‍ന്നത്. നിലവില്ല? ഹിജാബ് ധരില്‍ക്കാതിരുല്‍ന്നാല്ല? രണ്ട് മാസം വരെ തടവോ 5000 മുതല്ല? 500,000 റിയാല്ല? വരെ പിഴയോ ആണ് ശില്‍ക്ഷയായി നല്ല?കിയിരുല്‍ന്നത്.

അതേസമയം, സ്വില്ലഗ്ഗ്സല്ല?ലല്‍ന്‍ഡില്ല? പൊതു ല്ല?ലല്‍ങ്ങളില്ല? ബുല്ല?ഖ ധരില്‍ക്കുല്‍ന്നതിനുല്ല? സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല? നില്ല?ദേശം പാല്ല?ലമെല്ലക്ള് പാസാല്‍ക്കുകയും ചെയ്തില്‍ട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബല്ല?ില്‍ച്ച പ്രമേയം 29ന് എതിരേ 151 വോല്‍ട്ടുകല്ല?ല്‍ക്ക് സ്വിസ് പാല്ല?ലമെല്‍ന്‍റില്‍ന്‍റെ അധോസഭ പാസാല്‍ക്കി. 2021ല്ല? പ്രമേയം ഉപരിസഭ പാസാല്‍ക്കിയിരുല്‍ന്നു.

വലതുപല്‍ക്ഷ അടില്‍ത്തറയുല്ല? സ്വിസ് പീല്‍പ്പില്ല?സ് പാല്ല?ല്‍ട്ടിയാണ് ബുല്ല?ഖ നിരോധനം ആവശ്യല്‍െപ്പല്‍ട്ട് പ്രമേയം കൊണ്ടുവല്‍ന്നത്. ഇതുപ്രകാരം, ഇനി പൊതുല്ല?ലല്‍ങ്ങളില്ല? നിഖാബ്, ബുല്ല?ഖ, സ്കൈ മാസ്ക് തുടല്‍ങ്ങി മുഖം മറയ്ല്‍ക്കുല്‍ന്ന ഒരു വേഷവും അനുവദില്‍ക്കില്ല?. ലംഘില്‍ക്കുല്‍ന്നവല്ല?ല്‍ക്ക് 1000 സ്വിസ് ഫ്രാല്‍ന്‍സ് (1100 ഡോളല്ല?) പിഴ. നിരോധനല്‍ത്തിനെതിരേ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകല്ല? രംഗല്‍െത്തല്‍ത്തി.

നേരല്‍േത്ത, ഫ്രാല്‍ന്‍സ്, ബെല്ല?ജിയം, ഡെല്‍ന്മാല്ല?ല്‍ക്ക്, ജല്ല?മനി, ഓസ്ട്രിയ, ബല്ല?ഗേറിയ, നോല്ല?വെ, സ്വീഡല്‍ന്‍ തുടല്‍ങ്ങി നിരവധി യൂറോപ്യല്‍ന്‍ രാജ്യല്‍ങ്ങല്ല? ബുല്ല?ഖ നിരോധില്‍ച്ചിരുല്‍ന്നു. ഏഷ്യയില്ല? ചൈനയും ശ്രീലല്‍ങ്കയും പൊതുല്ല?ലല്‍ത്ത് മുഖംമറയ്ല്‍ക്കുല്‍ന്ന വസ്ത്രം നിരോധില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്.
- dated 22 Sep 2023


Comments:
Keywords: Europe - Otta Nottathil - iran_switzerland_burqa_hijab Europe - Otta Nottathil - iran_switzerland_burqa_hijab,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
ukraine_peace_summit_india
യുക്രെയ്ന്‍ ഉച്ചകോടി പ്രമേയം: ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ചില്ല Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
malayalee_win_ireland_election
അയര്‍ലന്‍ഡ് പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മലയാളിക്ക് വിജയം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
whatsapp_undo_delete
ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വാട്ട്സാപ്പ് ചാറ്റ് ഇനി തിരിച്ചെടുക്കാം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ukraine_not_to_receive_fighter_planes_now
യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ യുക്രെയ്ന്‍ തത്കാലം ഏറ്റുവാങ്ങില്ല
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ukrain_peace_summit
യുക്രെയ്നില്‍ സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാന്‍ ഉച്ചകോടി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
denmark_pm_attacked
ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ പ്രതി അറസ്ററില്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
eu_election_completed
യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാപിച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us