Today: 21 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
പലസ്തീല്‍ന്‍ രാജ്യം ല്ല?ാപില്‍ക്കണമെല്‍ന്ന് യൂറോപ്യല്‍ന്‍ യൂണിയല്‍ന്‍ നേതാവ്
Photo #1 - Europe - Otta Nottathil - palastine_nation_eu_foreign_policy_chief
ബാഴ്സലോണ: സ്വതല്‍്രന്ത പലസ്തീല്‍ന്‍ രാജ്യം രൂപവത്കരില്‍ക്കാതെ ഇസ്രായേലിന് സമാധാനവും സുരല്‍ക്ഷിതത്വവും ഉറല്‍പ്പാല്‍ക്കാല്‍ന്‍ സാധില്‍ക്കില്ലെ?ല്‍ന്ന് യൂറോപ്യല്‍ന്‍ യൂണിയല്‍ന്‍ വിദേശ നയ മേധാവി ജോസെപ് ബോറെല്ല?.

യൂറോല്‍പ്പും അറബ് രാജ്യല്‍ങ്ങളും തല്‍മ്മിലുല്ല? സഹകരണല്‍ത്തിനായി രൂപീകരില്‍ച്ച ഫോറം ഓഫ് ദി യൂണിയല്‍ന്‍ ഫോല്ല? ദി മെഡില്ലഗ്ഗറേനിയല്ലെക്ള (യുഎഫ്എം) പ്രതിനിധി യോഗല്‍ത്തില്ല? സംസാരില്‍ക്കവേയാണ് പരാമല്ല?ശം. ഇസ്രായേല്ല?ല്ലമ്ളഫലസ്തീല്‍ന്‍ സംഘല്ല?ഷല്‍െത്തല്‍ക്കുറില്‍ച്ച് ചല്ല?ല്‍ച്ച ചെല്‍യ്യുല്‍ന്നതിനും മേഖലയില്ല? സമാധാനം ല്ല?ാപില്‍ക്കുല്‍ന്നതിനുമായി സ്പെയ്നിലെ ബാഴ്സലോണയില്ല? ചേരുല്‍ന്ന യോഗല്‍ത്തില്ല? ഏകദേശം 40 രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? നില്‍ന്നുല്ല? പ്രതിനിധികളാണ് പല്‍െങ്കടുല്‍ക്കുല്‍ന്നത്.

ഹമാസ് വെറുമൊരു സംഘടന എല്‍ന്നതിലുപരി, അതൊരു ആശയമാണ്. അതേല്‍ക്കാല്ല? മികല്‍ച്ച ഒരു ആശയം പകരം വയ്ല്‍ക്കാതെ നില്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്ക് ഒരു ആശയല്‍െത്ത ഇല്ല?ാതാല്‍ക്കാല്‍ന്‍ കഴിയില്ല?. ഹമാസില്ലെക്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രല്‍െത്ത പരാജയല്‍െപ്പടുല്‍ത്താല്‍ന്‍, രാല്ല്രക്ഷപദവി ഉറല്‍പ്പുനല്ല?കുല്‍ന്ന നല്ല?കുല്‍ന്ന വിശ്വസനീയമായ രാല്ല്രക്ഷീയ സാധ്യത ഫലസ്തീനികല്ല?ല്‍ക്ക് നല്ല?കാല്‍ന്‍ കഴിയണംല്ലമ്ള ബോറെല്ല? വിശധീകരില്‍ച്ചു.

യോഗല്‍ത്തില്ല? ഫ്രാല്‍ന്‍സ്, ജല്ല?മനി, ഇല്ലഗ്ഗലി, ബെല്ല?ജിയം അടല്‍ക്കം യൂറോപ്യല്‍ന്‍ രാജ്യല്‍ങ്ങളും ഈജിപ്ത്, തുല്ല?ല്‍ക്കി, തുനീഷ്യ, ലബനാല്‍ന്‍, മൊറോകോ തുടല്‍ങ്ങി അറബ് രാജ്യല്‍ങ്ങളും പ്രതിനിധികളെ അയല്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്. എല്‍ന്നാല്ല?, ല്ല?ാപക അംഗമായ ഇസ്രായേല്ല? ഇതില്ല? പല്‍െങ്കടുല്‍ക്കുല്‍ന്നില്ല?.
- dated 28 Nov 2023


Comments:
Keywords: Europe - Otta Nottathil - palastine_nation_eu_foreign_policy_chief Europe - Otta Nottathil - palastine_nation_eu_foreign_policy_chief,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
israel_flayed_in_international_court
അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയില്‍ ഇസ്രയേലിന് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nupur_sharma_geert_wilders
ഇന്ത്യയില്‍ ബിജെപി പോലും താങ്ങാത്ത വര്‍ഗീയവാദിക്ക് ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പിന്തുണ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
greece_same_sex_wedding
ഗ്രീസില്‍ സ്വവര്‍ഗ വിവാഹം നിയമവിധേയമാക്കുന്നു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
navalny_found_dead_in_jail
പുടിന്‍ വിമര്‍ശകന്‍ നവാല്‍നി ജയിലില്‍ മരിച്ചു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
vatican_editorial_against_israel
ഗാസയിലെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ച് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മുഖപത്രം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
russia_cancer_vaccine
ക്യാല്‍ന്‍സല്ല? വാക്സില്‍ന്‍ ഉടല്‍ന്‍: പുടില്ലെക്ള വാഗ്ദാനം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
musk_on_putin_death_threat
യുക്രെയില്‍ന്‍ യുല്‍ദ്ധം നില്ല?ല്‍ത്തിയാല്ല? പുടില്‍ന്‍ കൊല്ല?ല്‍െപ്പടും: മസ്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us