Today: 21 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
മദ്യല്‍ത്തിനും മധുരമുല്ല? പാനീയല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കും നികുതി വല്ല?ല്‍ദ്ധില്‍പ്പില്‍ക്കണം ; ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
Photo #1 - Europe - Otta Nottathil - who_calls_for_higher_taxes_alcohol
ബല്ല?ലില്‍ന്‍:മദ്യല്‍ത്തിനും മധുരമുല്ല? പാനീയല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കും ഉയല്ല?ല്‍ന്ന നികുതി ചുമല്‍ത്തണമെല്‍ന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവശ്യല്‍െപ്പല്‍ട്ടു.മദ്യപാനവും അനാരോഗ്യകരമായ ഭല്‍ക്ഷണക്രമവും മൂലം മരില്‍ക്കുല്‍ന്ന ആളുകളുടെ എല്‍ണ്ണം ഗണ്യമായി നിയല്‍്രന്തില്‍ക്കുല്‍ന്നതിന് മദ്യല്‍ത്തിനും പല്‍ഞ്ചസാര പാനീയല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കും നികുതി വല്ല?ധില്‍പ്പില്‍ക്കാല്‍ന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോകമെല്‍മ്പാടുമുല്ല? സല്ല?ല്‍ക്കാരുകളോട് ആവശ്യല്‍െപ്പല്‍ട്ടു.

പല യൂറോപ്യല്‍ന്‍ രാജ്യല്‍ങ്ങളും ബിയറിനും സ്പിരില്ലഗ്ഗിനും നികുതി ചുമല്‍ത്തുല്‍ന്നുണ്ട്. പല്‍േക്ഷ വൈനിന് ചിലയിടല്‍ങ്ങളില്ല? ഇത് ബാധകമല്ല?. ഇമേജ്: കഞകആചഋണട
"അനാരോഗ്യ ഉല്ല?ല്‍പ്പല്‍ന്നല്‍ങ്ങളുടെ" ശരാശരി ആഗോള നികുതി നിരല്‍ക്ക് വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയം വൈല്‍ന്‍ പോലുല്ല? ഇനല്‍ങ്ങല്ല? ചില യൂറോപ്യല്‍ന്‍ രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? നികുതിയില്ല? നില്‍ന്ന് പൂല്ല?ല്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാല്‍ക്കിയിരില്‍ക്കുല്‍ന്നു.

നികുതികല്ല?ല്‍ക്ക് മരണല്‍ങ്ങല്ല? കുറയ്ല്‍ക്കാല്‍ന്‍ കഴിയുമോ?

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണല്‍ക്കനുസരില്‍ച്ച്, ഓരോ വല്ല?ഷവും 2.6 ദശലല്‍ക്ഷം ആളുകല്ല? മദ്യം കഴില്‍ച്ച് മരില്‍ക്കുല്‍ന്നുണ്ട്. 8 ദശലല്‍ക്ഷം ആളുകളാണ് അനാരോഗ്യകരമായ ഭല്‍ക്ഷണക്രമം കാരണം മരില്‍ക്കുല്‍ന്നത്.

ഉയല്ല?ല്‍ന്ന നികുതി ഉല്ല?ല്‍പ്പല്‍ന്നല്‍ങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം കുറയ്ല്‍ക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ഉല്ല?ല്‍പ്പല്‍ന്നല്‍ങ്ങല്ല? നില്ല?ല്‍മ്മില്‍ക്കാല്‍ന്‍ കല്‍മ്പനികളെ പ്രോല്ല?ാഹില്‍പ്പില്‍ക്കാനും സഹായില്‍ക്കുമെല്‍ന്ന് യുഎല്‍ന്‍ ആരോഗ്യ ഏജല്‍ന്‍സി പറല്‍ഞ്ഞു.

"അനാരോഗ്യകരമായ ഉല്ല?ല്‍പ്പല്‍ന്നല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്ക് നികുതി ചുമല്‍ത്തുല്‍ന്നത് ആരോഗ്യമുല്ല? ജനവിഭാഗല്‍ങ്ങളെ സൃല്ലക്ഷില്‍ക്കുല്‍ന്നു. ഇത് സമൂഹല്‍ത്തിലുടനീളം നല്ല? അലയൊലികല്ല? ഉണ്ടാല്‍ക്കുല്‍ന്നു, രോഗവും തളല്ല?ല്‍ച്ചയും കുറയും, പൊതു സേവനല്‍ങ്ങല്ല? നല്ല?കുല്‍ന്നതിനുല്ല? സല്ല?ല്‍ക്കാരുകല്ല?ല്‍ക്ക് വരുമാനവും," WHO യുടെ ആരോഗ്യ പ്രൊമോഷല്‍ന്‍ ഡയറല്ല?ല്ല? റൂഡിഗല്ല? ക്രെല്‍ച്ച് പറല്‍ഞ്ഞു. "മദ്യല്‍ത്തില്ലെക്ള കാര്യല്‍ത്തില്ല?, അക്രമല്‍ങ്ങളും റോഡ് ഗതാഗത പരില്‍ക്കുകളും തടയാനും നികുതി സഹായില്‍ക്കുല്‍ന്നു."

194 അംഗരാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? 108 എല്‍ണ്ണം ഇതിനകം തല്‍െന്ന എസ്എസ്ബികളില്ല? ചില നികുതികല്ല? ചുമല്‍ത്തുല്‍േമ്പാല്ല?, സോഡയുടെ വിലയുടെ ശരാശരി 6.6% മാത്രമാണ് അവല്ല? വഹില്‍ക്കുല്‍ന്നതെല്‍ന്നും ഡല്‍ബ്ള്യുഎല്‍ച്ച്ഒ കൂല്‍ട്ടില്‍േച്ചല്ല?ല്‍ത്തു.

ഈ രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? പകുതിയും, യുഎല്‍ന്‍ ഏജല്‍ന്‍സി ശുപാല്ല?ശ ചെയ്തില്‍ട്ടില്ല?ാല്‍ത്ത വെല്ല?ല്‍ത്തിനും നികുതി ചുമല്‍ത്തുമെല്‍ന്ന് സംഘടന അഭിപ്രായല്‍െപ്പല്‍ട്ടു.

കുറല്‍ഞ്ഞ വിലയുല്ല? മദ്യപാനം മദ്യവുമായി ബല്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ട മരണല്‍ങ്ങല്ല? കുറയ്ല്‍ക്കുല്‍ന്നു എല്‍ന്നാണ്. നികുതി ചുമല്‍ത്തുല്‍ന്നതിനൊല്‍പ്പം കുറല്‍ഞ്ഞ വിലയും വിലകുറല്‍ഞ്ഞ മദ്യല്‍ത്തില്ലെക്ള ഉപഭോഗം നിയല്‍്രന്തില്‍ക്കാനും പാനീയവുമായി ബല്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ട ആശുപത്രിവാസം, മരണല്‍ങ്ങല്ല?, ട്രാഫിക് നിയമലംഘനല്‍ങ്ങല്ല?, കുല്ലഗ്ഗകൃത്യല്‍ങ്ങല്ല? എല്‍ന്നിവ കുറയ്ല്‍ക്കുമെല്‍ന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറല്‍ഞ്ഞു.


"കഠിനമായ എല്‍പ്പിസോഡിക് മദ്യപാനല്‍ത്തില്ല? ഏല്ല?ല്‍െപ്പടുല്‍ന്ന ആളുകല്ല? ലഭ്യമായ ഏല്ലഗ്ഗവും വിലകുറല്‍ഞ്ഞ ലഹരിപാനീയല്‍ങ്ങല്ല? കുടില്‍ക്കുല്‍ന്നതായി ഒരു പ്രധാന ഗവേഷണ സംഘം തെളിയില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്. "എല്‍ന്നിരുല്‍ന്നാലും, കുറല്‍ഞ്ഞത് 22 രാജ്യല്‍ങ്ങളില്ല? വൈല്‍ന്‍ എക്സൈസ് നികുതിയില്ല? നില്‍ന്ന് ഒഴിവാല്‍ക്കിയില്‍ട്ടുണ്ട്, അവയില്ല? ഭൂരിഭാഗവും യൂറോപ്യല്‍ന്‍ മേഖലയിലാണ്."

മദ്യനികുതി ഏല്ലഗ്ഗവും ദരിദ്രരെ ബാധില്‍ക്കുല്‍ന്നുണ്ടോ?
- dated 06 Dec 2023


Comments:
Keywords: Europe - Otta Nottathil - who_calls_for_higher_taxes_alcohol Europe - Otta Nottathil - who_calls_for_higher_taxes_alcohol,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
israel_flayed_in_international_court
അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയില്‍ ഇസ്രയേലിന് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nupur_sharma_geert_wilders
ഇന്ത്യയില്‍ ബിജെപി പോലും താങ്ങാത്ത വര്‍ഗീയവാദിക്ക് ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പിന്തുണ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
greece_same_sex_wedding
ഗ്രീസില്‍ സ്വവര്‍ഗ വിവാഹം നിയമവിധേയമാക്കുന്നു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
navalny_found_dead_in_jail
പുടിന്‍ വിമര്‍ശകന്‍ നവാല്‍നി ജയിലില്‍ മരിച്ചു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
vatican_editorial_against_israel
ഗാസയിലെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ച് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മുഖപത്രം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
russia_cancer_vaccine
ക്യാല്‍ന്‍സല്ല? വാക്സില്‍ന്‍ ഉടല്‍ന്‍: പുടില്ലെക്ള വാഗ്ദാനം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
musk_on_putin_death_threat
യുക്രെയില്‍ന്‍ യുല്‍ദ്ധം നില്ല?ല്‍ത്തിയാല്ല? പുടില്‍ന്‍ കൊല്ല?ല്‍െപ്പടും: മസ്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us