Today: 21 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
ജല്ല?മനിയിലെ അഭയാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല?ല്‍ക്ക് ജോലി കില്‍ട്ടാല്‍ന്‍ താമസമെല്‍ന്ന് റില്‍േപ്പാല്ല?ല്‍ട്ട്
Photo #1 - Germany - Otta Nottathil - unemployment_rate_refugees_germany_slow_and_high
ബല്ല?ലില്‍ന്‍: ജല്ല?ല്‍മ്മനിയിലെ തൊഴില്ല?രഹിതരായ അഭയാല്ല?ല്‍ത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം വളരെ മോശമെല്‍ന്ന് റില്‍േപ്പാല്ല?ല്‍ട്ട്. ഫെഡറല്ല? എംല്‍േപ്ളായ്മെല്ലക്ള് ഏജല്‍ന്‍സിയുടെ ഗവേഷണ ല്ല?ാപനമായ ഇല്‍ന്‍ല്ല?ില്ലഗ്ഗ്യൂല്‍ട്ട് ഫോല്ല? ലേബല്ല? മാല്ല?ല്‍ക്കല്ലഗ്ഗ് ആല്‍ന്‍ഡ് ഒക്യുപേഷണല്ല? റിസല്ല?ല്‍ച്ച് (ഐഎബി) വല്ല?ഷല്‍ങ്ങളായി കുടിയേല്ലഗ്ഗല്‍ക്കാരുമായി ബല്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ട് തൊഴില്ല? വിപണിയുടെ അവല്ല? നിരീല്‍ക്ഷില്‍ച്ചു വരികയാണ്. ല്ല?ാപനം പുറല്‍ത്തുവില്‍ട്ട ഫലം തീല്ല?ല്‍ച്ചയായും ആശല്‍ങ്കാജനകമെല്‍ന്നാണ് വിദഗ്ധല്ല? പറയുല്‍ന്നത്.

എല്‍ട്ട് വലിയ അഭയാല്ല?ല്‍ത്ഥി കുടിയേല്ലഗ്ഗ രാജ്യല്‍ങ്ങളായ അഫ്ഗാനില്ല?ാല്‍ന്‍, എറിത്രിയ, ഇറാഖ്, ഇറാല്‍ന്‍, നൈജീരിയ, പാകില്ല?ാല്‍ന്‍, സൊമാലിയ, സിറിയ എല്‍ന്നിവിടല്‍ങ്ങളില്ല? നില്‍ന്നുല്ല?വരുടെ തൊഴിലില്ല?ായ്മ നിരല്‍ക്ക് വല്ല?ഷല്‍ങ്ങളായി ഉയല്ല?ല്‍ന്നതാണ്. എംല്‍േപ്ളായ്മെല്ലക്ള് ഏജല്‍ന്‍സിയുടെ ഭാഗമായ റിസല്ല?ല്‍ച്ച് ഇല്‍ന്‍ല്ല?ില്ലഗ്ഗ്യൂല്‍ട്ടില്ലെക്ള ഏല്ലഗ്ഗവും പുതിയ കണല്‍ക്കുകല്ല? പ്രകാരം ജൂലൈയില്ല? ഇത് 30.3 ശതമാനമായിരുല്‍ന്നു.ജല്ല?മനിയിലെല്‍ത്തി ജോലി കില്‍ട്ടാല്‍ന്‍ ആറു വല്ല?ഷമെടുല്‍ക്കും എല്‍ന്നാണ് കണല്‍ക്ക്.

തൊഴില്ല? വിപണി സംയോജനല്‍ത്തിന് വളരെയധികം സമയമെടുല്‍ക്കുമെല്‍ന്നാണ് കണ്ടെല്‍ത്തല്ല?. ജല്ല?ല്‍മ്മനിയില്ല? എല്‍ത്തിയ ഉടനെ അഭയാല്ല?ഥികളുടെ തൊഴില്ല? നിരല്‍ക്ക് കുറവാണ്, എല്‍ന്നിരുല്‍ന്നാലും, ജോലി ചെല്‍യ്യുല്‍ന്നവരുടെ നിരല്‍ക്ക് താമസല്‍ത്തില്ലെക്ള ദൈല്ല?ഘ്യം കൂടുല്‍ന്നതിനനുസരില്‍ച്ച് വല്ല?ല്‍ദ്ധില്‍ക്കുല്‍ന്നുണ്ട്. ആറ് വല്ല?ഷല്‍ത്തിന് ശേഷം ഇത് 50 ശതമാനല്‍ത്തില്ല? കൂടുതലാണല്‍ന്നും പറയുല്‍ന്നു.ഇല്‍ക്കാര്യല്‍ത്തില്ല? ജല്ല?ല്‍മ്മനിയിലെ ഏകീകരണ പ്രശ്നം എത്ര വലുതാണെല്‍ന്നും ഇത് വെളില്‍െപ്പടുല്‍ത്തുല്‍ന്നു.

കുടിയേല്ലഗ്ഗല്‍ക്കാരായ സ്ത്രീകളും കുടിയേല്ലഗ്ഗല്‍ക്കാരായ പുരുഷല്‍ന്മാരും തല്‍മ്മിലുല്ല? വ്യത്യാസല്‍ങ്ങളില്ല? ആറ് വല്ല?ഷല്‍ത്തിന് ശേഷം, 67 ശതമാനം പുരുഷല്‍ന്മാരും 23 ശതമാനം സ്ത്രീകളും മാത്രമാണ് ജോലിയിലുല്ല?ത്. എല്‍ട്ട് വല്ല?ഷല്‍ത്തിന് ശേഷമാണ് സ്ത്രീകല്ല?ല്‍ക്കിടയില്ല? കുതില്‍ച്ചുചാല്‍ട്ടം ഉണ്ടായത് ല്ലമ്ള എല്‍ന്നാല്ല? ഇല്‍േപ്പാഴുംഇത് 39 ശതമാനല്‍ത്തിലേല്‍ക്ക് മാത്രം.

2015ല്ലമ്ളലെ സൂല്‍പ്പല്ല? മൈഗ്രേഷല്‍ന്‍ വല്ല?ഷല്‍ത്തില്ല? നില്‍ന്ന് 8,90,000 കുടിയേല്ലഗ്ഗല്‍ക്കാരില്ല? കഴിവുല്ല? ആളുകളുെെ ഫലം ഗവേഷകല്ല? പരിശോധില്‍ച്ചല്‍േപ്പാല്ല? അവരില്ല? 54 ശതമാനം പേരും 2021ല്ലമ്ളല്ല? ജോലിയിലായിരുല്‍ന്നു, ഏതാണ്ട് പകുതിയില്ല? കൂടുതല്ല? ആളുകളും.
- dated 08 Dec 2023


Comments:
Keywords: Germany - Otta Nottathil - unemployment_rate_refugees_germany_slow_and_high Germany - Otta Nottathil - unemployment_rate_refugees_germany_slow_and_high,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
india_canada_talk_at_munich
ജര്‍മനിയില്‍ ഇന്ത്യ ~ ക്യാനഡ ചര്‍ച്ച Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
israel_palestine_blinken_munich
പലസ്തീന്‍ രാഷ്ട്രം ഉടന്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണമെന്ന് യുഎസ് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
funeral_sr_mercy_jose_kulathuvayal_kerala
സി.മേഴ്സി ജോസ് പ്ളാല്‍േത്താല്‍ട്ടല്‍ത്തിലില്ലെക്ള സംസ്കാരം വെല്ല?ിയാഴ്ച കുളല്‍ത്തുവയലില്ല? Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
പ്രണയദിനല്‍ത്തില്ല? വാലലൈ്ലക്ളല്‍ന്‍സ് ഡേയില്ല? പ്രണയിതാല്‍ക്കളല്‍ക്കായി ഒരു പ്രണയഗീതം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
germany_unveils_new_plan_to_far_right_extremism
തീവ്ര വലതുപല്‍ക്ഷ തീവ്രവാദല്‍ത്തിനെതിരെ പോരാടാല്‍ന്‍ ജല്ല?ല്‍മ്മനി പുതിയ പല്‍ദ്ധതി അവതരില്‍പ്പില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
bus_strike_nrw_feb_15
നോല്ല?ല്‍ത്ത് റൈല്‍ന്‍ വെല്ല?് ഫാളിയ സംല്ല?ാനല്‍ത്ത് വ്യാഴാഴ്ച ബസ് സമരം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
മലയാളി വാഹനാപകടല്‍ത്തില്ല? ജല്ല?മനിയില്ല? മരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us