Today: 24 May 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
എയല്ല? ഇല്‍ന്‍ഡ്യ: ഗല്ല?ഫ് മലയാളികളുടെ തീരാശാപമോ ?
Photo #1 - Gulf - Otta Nottathil - airindia
ഗല്ല?ഫ് ലേഖകല്‍ന്‍

ദുബായ്: ഗല്ല?ഫ് മലയാളികളുടെ യാത്രാക്ളേശം ഇനിയെല്‍ന്നു തീരാല്‍ന്‍...എയല്ല? ഇല്‍ന്‍ഡ്യയുടെയും കേല്‍്രന്ദ സംല്ല?ാന മല്‍്രന്തിമാരുടെയും ആവല്ല?ല്‍ത്തില്‍ച്ചാവല്ല?ല്‍ത്തില്‍ച്ചുല്ല? ഉറല്‍പ്പുകല്ല? കുറുല്‍പ്പില്ലെക്ള ഉറല്‍പ്പു പോലെയാകുല്‍ന്നു. കൃത്യനിഷ്ടതയോടെ ഷെഡ്യൂല്ല? അനുസരില്‍ച്ച് സല്ല?വീസ് നടല്‍േത്തണ്ട വിമാനല്‍ങ്ങല്ല? യാതൊരു മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പുമില്ല?ാതെ ചിലല്‍േപ്പാല്ല? മുല്‍ന്നറിയില്‍േപ്പാടുകൂടി യാത്ര വൈകുല്‍ന്നു. കാരണല്‍ങ്ങല്ല? നിരല്‍ത്താല്‍ന്‍ വിമാനകല്‍മ്പനിയ്ല്‍ക്ക് യാതൊരുബുല്‍ദ്ധുമുല്‍ട്ടും ഉണ്ടാവുല്‍ന്നില്ല?. പല്‍െക്ഷ കുടംബസമേതമോ ഒല്ലഗ്ഗയ്ല്‍േക്കാ വളരെ തത്രല്‍പ്പാടോടെ അവധിയെടുല്‍ത്ത് നാല്‍ട്ടിലേല്‍ക്ക് പറല്‍ക്കാല്‍ന്‍ ഒരുല്‍ങ്ങിയെല്‍ത്തുല്‍ന്ന പാവം മലയാളി യാത്രല്‍ക്കാല്ല? എയല്ല? ഇല്‍ന്‍ഡ്യപോലുല്ല? വിമാനല്‍ക്കല്‍മ്പനികളുടെ ക്രൂരതയില്ല? വഴിയില്ല? കുടുല്‍ങ്ങില്‍ക്കിടല്‍ക്കുല്‍ന്നു. ഇനിയെല്‍ങ്കിലും ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം നില്ല?ല്‍േദ്ദശില്‍ക്കാല്‍ന്‍ സൊലൂഷല്‍ന്‍ കണ്ടെല്‍ത്താല്‍ന്‍ ഭരണകൂടല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കു സാധില്‍ക്കുമോ ?......

താളം തെല്ലഗ്ഗുല്‍ന്ന സല്ല?വീസുകല്ല? വിണ്ടും നേരെയാല്‍ക്കാല്‍ന്‍ എല്‍ന്താണു മാല്ല?ല്‍ഗ്ളം ?.. കഴില്‍ഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസല്‍ങ്ങളായി തുടരുല്‍ന്ന ഈ പ്രതിഭാസം യാത്രല്‍ക്കാരെ ബുല്‍ദ്ധിമുല്‍ട്ടില്ലെക്ള പടുകുഴില്ല? എല്‍ത്തില്‍ക്കുല്‍ന്നു. ഇല്‍ന്നു രാവിലെ 5.30 ന് ദുബായില്ല? നില്‍ന്നും കൊല്‍ച്ചിയിലേല്‍ക്ക് വരേണ്ട ഐ എക്സ് 434ാം നല്‍മ്പല്ല? ഫ്ളൈല്ലഗ്ഗും ഷാല്ല?ജയില്ല? നില്‍ന്നും തിരുവനല്‍ന്തപുരം വഴി 5.50ന് വരേണ്ട ഐ എക്സ് 458ാം നല്‍മ്പല്ല? ഫ്ളൈല്ലഗ്ഗും എല്‍ത്തിയില്‍ട്ടില്ല?.

ഷെഡ്യൂല്ല? അനുസരില്‍ച്ചുല്ല? വിമാനല്‍ങ്ങല്ല? എല്‍േപ്പാല്ല? എല്‍ത്തില്‍േച്ചരുമെല്‍ന്ന് പറയാല്‍ന്‍ ഉല്‍ത്തരവാദിത്വല്‍െപ്പല്‍ട്ടവല്ല? തയാറായില്‍ട്ടില്ല?. യാത്രല്‍ക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാല്‍ന്‍ വാഹനല്‍ങ്ങളുമായി നാല്‍ട്ടില്ല? നില്‍ന്നും എല്‍ത്തിയില്‍ട്ടുല്ല? ആയിരല്‍ക്കണല്‍ക്കിന് ബല്ല?ുല്‍ക്കളും മിത്രല്‍ങ്ങളും വിമാനല്‍ത്താവളല്‍ത്തില്ല? കാല്‍ത്തുനില്‍ന്നു വലയുകയാണ്. വെല്ല?ിയാഴ്ച ഷാല്ല?ജയില്ല? നില്‍ന്നും രാവിലെ 5.50ന് എല്‍േത്തണ്ട വിമാനം മുടല്‍ങ്ങിയിരുല്‍ന്നു. ഇതിലെ യാത്രല്‍ക്കാരെ മുംബൈ വഴി പാതിരാത്രിയോടെയാണ് കൊല്‍ച്ചിയില്ല? എല്‍ത്തില്‍ച്ചത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി യാത്രല്‍ക്കാല്ല? പറയുല്‍ന്നു.. രാവിലെ 6.05ന് ദുബായില്ല? നില്‍ന്നു വരേണ്ട വിമാനം രാത്രി 10.30നാണ് എല്‍ത്തിചേല്ല?ല്‍ന്നത്. നീതിയും ന്യായവും കൃത്യതയും ഗല്ല?ഫ് മലയാളികല്ല?ല്‍ക്ക് അന്യമാകുകയാണോ ? ഉല്‍ത്തരം എവിടെ നില്‍ന്നും ലഭില്‍ക്കും ??????????????
- dated 17 Nov 2007


Comments:
Keywords: Gulf - Otta Nottathil - airindia Gulf - Otta Nottathil - airindia,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
saudi_arabia_straightline_highway
വളവില്ല തിരിവില്ല കയറ്റമില്ല ഇറക്കമില്ല; 256 കിലോമീറ്റര്‍ ഒറ്റവഴി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
gcc_schenken_model_visa
ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഷെങ്കന്‍ മാതൃകയില്‍ ഏകീകൃത വിസ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
air_india_express_cancelled
വീണ്ടും വിമാനം റദ്ദാക്കി: തിരുവനന്തപുരം~ദമാം എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ റദ്ദാക്കി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uae_rain_again
യുഎഇയില്‍ വീണ്ടും പെരുമഴ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uae_recovering_from_flood
പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ നിന്ന് യുഎഇ കരകയറുന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
dubai_flood_flights
യുഎഇയില്‍ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
israel_attack_iran_isphahan
ഇസ്രായേല്‍ നീക്കത്തില്‍ ഞടുങ്ങി ഇറാന്‍ ; മധ്യപൂര്‍വ ദേശം യുദ്ധഭീതിയില്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us