Today: 18 Jun 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
മലയാള സിനിമയിലെ ചിരിയുടെ വസല്‍ന്തം മാല്‍ഞ്ഞു
Photo #1 - India - Otta Nottathil - film_star_innocent_expired
കൊല്‍ച്ചി:മലയാള സിനിമയിലെ ചിരിയുടെ വസല്‍ന്തം മാല്‍ഞ്ഞു. എഴുനൂറിലധികം സിനിമകളില്ല? ഹാസ്യല്‍ത്തില്ലെക്ള, ഗൗരവല്‍ത്തില്ലെക്ള, സ്നേഹല്‍ത്തില്ലെക്ള, സൗഹൃദല്‍ത്തില്ലെക്ള, ആഢ്യതയുടെ, വില്ല?ല്‍ന്‍ കഥാപാത്രമായി വിളല്‍ങ്ങിയ നടന വസല്‍ന്തം പരല്‍ത്തിയ വിഖ്യാതനടല്‍ന്‍ ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ള്(75) അല്‍ന്തരില്‍ച്ചു. വെല്ല?ില്‍ത്തിരയില്ല? കഥാപാത്രല്‍ങ്ങളെ അനശ്വരമാല്‍ക്കിയ ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ള് ഇനിയില്ല?.
അനശ്വരല്‍ങ്ങളായ കഥാപാത്രല്‍ങ്ങളിലൂടെ ലോകമെല്‍ങ്ങുമുല്ല? മലയാളികല്ല?ല്‍ക്ക് എല്‍ക്കാലല്‍േത്തല്‍ക്കും ചിരിയുടെ പൂല്‍ത്തിരി പകല്ല?ല്‍ന്നു നല്ല?കിയ മുല്‍ന്‍ പാല്ല?ലമെല്ലക്ള് അംഗം കൂടിയായ ഇല്‍േന്നാല്‍ച്ചല്‍ന്‍ വിടവാല്‍ങ്ങി. രണ്ടാഴ്ചയിലധികമായി കൊല്‍ച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്ല? ചികില്ല?യിലായിരുല്‍ന്നു. ശ്വാസകോശല്‍ത്തില്ല? അണുബാധയുണ്ടായതിനെ തുടല്ല?ല്‍ന്ന് നില മോശമായതോടെ തീവ്രപരിചരണ
വിഭാഗല്‍ത്തിലേല്‍ക്ക് മാല്ലഗ്ഗിയിരുല്‍ന്നു. ഞായറാഴ്ല്‍ച്ച രാത്രി 10.45 ഓടെയായിരുല്‍ന്നു അല്‍ന്ത്യം.

അറുനൂറിലധികം ചലല്‍ച്ചിത്രല്‍ങ്ങളില്ല? അഭിനയില്‍ച്ചില്‍ട്ടുല്ല? ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ള് മലയാള സിനിമയിലെ എല്‍ക്കാലല്‍െത്തയും മികല്‍ച്ച ഹാസ്യതാരല്‍ങ്ങളില്ല? ഒരാളാണ്. സവിശേഷമായ ശരീരഭാഷയും തൃശൂരില്ലെക്ള സ്ളാംഗുമുല്ല? ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ളില്ലെക്ള അഭിനിയപാടവം ഒല്‍ന്നുവേറെ തല്‍െന്നയായിരുല്‍ന്നു. നിരവധി അവാല്ല?ഡുകളും ലഭില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്.

സത്യല്‍ന്‍ അല്‍ന്തില്‍ക്കാട്, ഫാസില്ല?, പ്രിയദല്ല?ശല്‍ന്‍, സില്‍ദ്ദിഖ്ല്ലമ്ളലാല്ല? സിനിമകളിലെ ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ളില്ലെക്ള
കഥാപാത്രല്‍ങ്ങല്ല? എല്‍ക്കാലവും ജനഹൃദയല്‍ങ്ങളില്ല? നിറല്‍ഞ്ഞുനില്ല?ല്‍ന്നവയാണ്.

തെല്‍േക്കല്‍ത്തല വറീതില്ലെക്ളയും മല്ല?ഗലീല്‍ത്തയുടെയും മകനായി 1948 ഫെബ്രുവരി 28ല്ലമ്ളന് ഇരില്‍ങ്ങാലല്‍ക്കുടയിലാണ് ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ളില്ലെക്ള ജനനം. എല്‍ട്ടാം ല്‍ക്ളാല്ല?ില്ല? പഠനം അവസാനില്‍പ്പില്‍ച്ച ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ള് തുടല്ല?ല്‍ന്ന് അഭിനയല്‍ത്തില്ല? ഒരു കൈ പയല്ലഗ്ഗാം എല്‍ന്ന ധാരണയില്ല? ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ള് പോയത് മദ്രാസിലേല്‍ക്കാണ്.

സിനിമയില്ല? പ്രൊഡല്‍ക്ഷല്‍ന്‍ എക്സിക്യൂല്‍ട്ടീവ് ആയാണ് തുടല്‍ക്കം. സംവിധായകല്‍ന്‍ മോഹല്‍ന്‍ മുഖേനയാണ് സിനിമാരംഗല്‍െത്തല്‍ത്തിയത്. 1972ല്ലമ്ളല്ല? പുറല്‍ത്തിറല്‍ങ്ങിയ നൃല്‍ത്തശാലയായിരുല്‍ന്നു ആദ്യചിത്രം. പില്‍ന്നീട് ഉല്ല?വശി ഭാരതി, ഫുട്ബോല്ല? ചാല്‍മ്പ്യല്‍ന്‍, നെല്ല?് തുടല്‍ങ്ങിയ ചിത്രല്‍ങ്ങളിലെ ചെറുവേഷല്‍ങ്ങല്ല?. തുടല്ല?ല്‍ന്നും ചെറുവേഷല്‍ങ്ങല്ല? ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ളിനെ തേടിയെല്‍ത്തി. തീല്‍പ്പല്‍ട്ടി കല്‍മ്പനിയില്ല? ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ള് സജീവമായിരുല്‍ന്നു.വളരെല്‍ക്കാലം സിനിമാതാര സംഘടനയയായ അല്‍മ്മയുടെ പ്രസിഡല്ലക്ളായിരുല്‍ന്നു.

2013ല്ല? അല്ല?ബുദരോഗം ബാധില്‍ച്ചതിനെ തുടല്ല?ല്‍ന്ന് ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ള് ചികില്ല? തേടുകയും രോഗം ഭേദമാവുകയും ചെയ്തിരുല്‍ന്നു.

976 സെപ്തംബല്ല? 26 നാണ് വിവാഹം കഴില്‍ച്ചത്. ഇല്‍ന്നസെല്ലക്ള് ആലീസാണ് ഭാര്യ.
സോണല്ലഗ്ഗ് ഏകമകനാണ്. രശ്മി സോണല്ലഗ്ഗ് മരുമകളാണ്. രണ്ടു പേരല്‍ക്കുല്‍ട്ടികളുണ്ട്.
- dated 26 Mar 2023


Comments:
Keywords: India - Otta Nottathil - film_star_innocent_expired India - Otta Nottathil - film_star_innocent_expired,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
Lakme_Salon_Exclusive_Cherthala_started
ചേര്‍ത്തലയുടെ തിലക്കുറിയായി LAKME Exclusive Salon Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
italy_loka_kerala_sabha
ലോക കേരള സഭയില്‍ സജീവമായി ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
voting_machine_musk
വോട്ടിങ് മെഷീനില്‍ കൃത്രിമം നടത്താനാവുമെന്ന് മസ്ക്; ഇന്ത്യയിലും വിവാദം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nri_return_18_lakhs
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത് 18 ലക്ഷം മലയാളികള്‍ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
no_big_change_in_kerala_NRIs
മലയാളി പ്രവാസികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനയില്ല Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
lokakeralasabha_2024
ലോക കേരളസഭയ്ക്ക് അരങ്ങൊരുങ്ങി
പ്രവാസിഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖ്യ പത്രാധിപര്‍ ജോസ് കുമ്പിളുവേലില്‍ അടക്കം ഇരുനൂറിലധികം പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളും ഇത്തവണ സഭയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ഢ്. തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
russia_indian_students_drown
റഷ്യയില്‍ നാല് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us