Today: 26 May 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
ഡോ. ഗ്രേഷ്യസിന് ഇതു പുണ്യ നിമിഷം
Photo #1 - India - Samakaalikam - oswald

വല്‍ത്തില്‍ക്കാല്‍ന്‍സില്ലഗ്ഗി: ആഗോള കല്‍േത്താലില്‍ക്കാ സഭയ്ല്‍ക്ക് ഇല്‍ന്ത്യയില്ല? നില്‍ന്ന് ഒരു രാജകുമാരല്‍ന്‍ കൂടി ലഭില്‍ച്ചിരില്‍ക്കുല്‍ന്നു.. ബോംബെ ആല്ല?ല്‍ച്ച് ബിഷപ് ഡോ.ഓസ്വാല്ല?ഡ് ഗ്രേഷ്യസ് കല്ല?ല്‍ദ്ദിനാളായി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30ല്ലമ്ളനു ല്ല?ാനമേല്ലഗ്ഗു. കല്‍േത്താലില്‍ക്കാ സഭയുടെ ഇല്‍ന്ത്യയില്ല? നില്‍ന്നുല്ല? പല്‍ത്താമല്‍െത്ത കല്ല?ല്‍ദ്ദിനാളും ബോംബെയില്ല? നില്‍ന്നുല്ല? നാലാമത് കല്ല?ല്‍ദ്ദിനാളുമായ ആല്ല?ല്‍ച്ച് ബിഷപ് ഡോ.ഓസ്വാല്ല?ഡ് ഗ്രേഷ്യസിന് ഇത് പുണ്യനിമിഷവും ഇല്‍ന്‍ഡ്യയ്ല്‍ക്ക് അഭിമാനവും.

കല്ല?ല്‍ദ്ദിനാളായി ഉയല്ല?ല്‍ത്തല്‍െപ്പല്‍ട്ട ആല്ല?ല്‍ച്ച് ബിഷപ് വല്‍ത്തില്‍ക്കാനില്ല? നടല്‍ന്ന കോല്‍ണ്‍സില്ലേ?ാറി ചടല്‍ങ്ങില്ല? മാല്ല?ല്‍പ്പാല്‍പ്പയില്ല? നില്‍ന്നു കല്ല?ല്‍ദ്ദിനാല്ല?മാരുടെ ല്ല?ാന ചില്ല?മായ ചുവല്‍ന്ന തൊല്‍പ്പി ഏല്ലഗ്ഗുവാല്‍ങ്ങി. തുടല്ല?ല്‍ന്ന് കല്ല?ല്‍ദ്ദിനാല്ല? തിരുസംഘല്‍ത്തില്ല? അംഗമായി ചേല്ല?ല്‍ന്നു. കല്ല?ല്‍ദ്ദിനാളായി ഉയല്ല?ല്‍ത്തല്‍െപ്പല്‍െട്ടല്‍ങ്കിലും മാല്ല?പാല്‍പ്പ പുതിയ അധികാര ല്ല?ാനം നില്ല?ണയം ഇനിയും ഉണ്ടാകുല്‍ന്നതുവരെ അല്‍േദ്ദഹം ബോംബെ ആല്ല?ല്‍ച്ച് ബിഷല്‍പ്പായി തുടരും.

1944 ല്ലമ്ളല്ല? ജെല്ല?വിസ് ല്ലമ്ളഓട്വ്സ്വില്‍ന്താ ഗ്രേഷ്യസ് ദല്‍മ്പതികളുടെ മകനായി ബോംബെയിലെ മാഹിമിലാണ് ആല്ല?ല്‍ച്ച് ബിഷല്‍പ്പ് ഓസ്വാല്ല?ഡ് ഗ്രേഷ്യസ് ജനില്‍ച്ചത്. ഗോറിഗോല്‍ണ്‍ സെല്ലക്ള് പീയൂസ് കോളജില്ല? സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസം പൂല്ല?ല്‍ത്തിയാല്‍ക്കിയ അല്‍േദ്ദഹം 1970ല്ലമ്ള ഡിസംബല്ല? 20ല്ലമ്ളന് വൈദിക പല്‍ട്ടം സ്വീകരില്‍ച്ചു. ജാംഷെഡ്പൂല്ല? രൂപതയുടെ ചാല്‍ന്‍സലറായും ബിഷല്‍പ്പില്ലെക്ള സെക്രല്‍ട്ടറിയായും ചുരുല്‍ങ്ങിയ കാലം സേവനമനുഷ്ടില്‍ച്ച അല്‍േദ്ദഹം തുടല്ല?ല്‍ന്ന് മുംബൈയില്ല? തിരില്‍െച്ചല്‍ത്തി. സ്വല്‍ന്തം അതിരൂപതാ ബിഷല്‍പ്പില്ലെക്ള അനുവാദല്‍േത്താടെ 1977 ല്ലമ്ളമുതല്ല? 1981 ല്ലമ്ളവരെ റോമില്ല? ഉല്‍ന്നത പഠനല്‍ത്തിന് പോയ അല്‍േദ്ദഹം ഊല്ല?ബല്‍ന്‍ യൂണിവേഴ്സില്ലഗ്ഗിയില്ല? നില്‍ന്നും കാനോല്‍ന്‍ നിയമല്‍ത്തില്ല? ഡോക്ടറേല്ലഗ്ഗും ഗ്രിഗോറിയല്‍ന്‍ സല്ല?വകലാശാലയില്ല? നില്‍ന്നും ജൂറിസ്പ്രൂഡല്‍ന്‍സില്ല? ഡില്‍േപ്ളാമയും നേടി.

മുംബൈയിലേയും പൂനയിലെയും സെമിനാരികളില്ല? കാനല്‍ന്‍ നിയമ അധ്യാപകനായും അല്‍േദ്ദഹം പ്രവല്ല?ല്‍ത്തില്‍ച്ചു വരുല്‍ന്നു. സി.ബി.സി.ഐ ഡോക്ട്രിനല്ല? കല്‍മ്മീഷല്‍ന്‍ കല്‍ണ്‍സല്ല?ല്‍ട്ടല്ല?, റോമിലെ പൊല്‍ന്തിഫില്‍ക്കല്ല? കൗല്‍ണ്‍സില്ല? ഫോല്ല? ലെജിസ്ളേല്ലഗ്ഗീവ് ടെക്ല്ല?്സ് കല്‍ണ്‍സല്ല?ല്‍ട്ടല്ല?, സി.സി.ബി.ഐ കല്‍മ്മീഷല്‍ന്‍ ഫോല്ല? ലെജിസ്ളേല്ലഗ്ഗീവ് ടെക്ല്ല?്സ് ചെയല്ല?മാല്‍ന്‍, റോമിലെ കോല്‍ണ്‍ഗ്രിഗേഷല്‍ന്‍ ഓഫ് സേക്രമെല്ലക്ള്സ്, വോക്സ് ക്ളാരെ കല്‍മ്മില്ലഗ്ഗിയുടെ വൈസ് ചെയല്ല?മാല്‍ന്‍, സി.ബി.സി.ഐ കല്‍മ്മീഷല്‍ന്‍ ഫോല്ല? സോഷ്യല്ല? കമ്യൂണില്‍േക്കഷല്‍ന്‍ ചെയല്ല?മാല്‍ന്‍, സി.ബി.സി.ഐ കല്‍മ്മീഷല്‍ന്‍ ഫോല്ല? ലോ ആല്‍ന്‍ഡ് പബ്ളിക് ലില്ലഗ്ഗിഗേഷല്‍ന്‍ ചെയല്ല?മാല്‍ന്‍ എല്‍ന്നീ നിലകളില്ല? പ്രവല്ല?ല്‍ത്തില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്.


- dated 24 Nov 2007


Comments:
Keywords: India - Samakaalikam - oswald India - Samakaalikam - oswald,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
indian_stand_on_israel_hamas_issue
ഇസ്രയേല്ല? ല്ലമ്ള ഹമാസ് സംഘല്ല?ഷം: ചേരിചേരാ നയം വിടാതെ ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
25220226ukraine
യുക്രെയ്ല്‍ന്‍ പ്രശ്നം: കരുതലോടെ ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
23620215twitter
ഇല്‍ന്ത്യയില്ല? ഡിജില്ലഗ്ഗല്ല? ല്‍പ്ളാല്ലഗ്ഗ്ഫോമുകല്ല?ല്‍ക്ക് രാഹുകാലം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
12520211covid
മഹാമാരില്‍ക്കാലല്‍െത്ത മഹാപാപികല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
29420211covid
ഇല്‍ന്ത്യയിലെ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗല്‍ത്തിനു പില്‍ന്നില്ല? എല്‍ന്ത്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
199202010child
കോവിഡ് കാലല്‍ത്ത് ഇല്‍ന്ത്യയില്ല? ശൈശവ വിവാഹല്‍ങ്ങല്ല? വല്ല?ധില്‍ക്കുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
S_janaki_80_birthday
എസ്. ജാനകി ; എല്‍ണ്‍പതിലും മധുരം കിനിയുല്‍ന്ന സ്വരം
ഓല്ല?മയിലെ മധുര ഗായിക എസ്.ജാനകിയല്‍മ്മയ്ല്‍ക്ക് ഇല്‍ന്ന് ഏഴുപല്‍ത്തിയല്‍ഞ്ചാം പിറല്‍ന്നാല്ല?. മലയാളികളെല്‍ക്കാല്ല? മധുരമൂറുല്‍ന്ന സ്ഫുടതയുമായി മലയാള ................ തുടല്ല?ല്‍ന്നു വായില്‍ക്കുക തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us