Today: 20 Apr 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
1700 വല്ല?ഷം പഴല്‍ക്കമുല്ല? കോഴിമുല്‍ട്ട കണ്ടെല്‍ത്തി
Photo #1 - U.K. - Otta Nottathil - 1700_year_old_eggs
ലണ്ടല്‍ന്‍: ഇംല്‍ഗ്ളണ്ടിലെ ബല്‍ക്കിങ്ഹാമില്ല? നടല്‍ത്തിയ തെരല്‍ച്ചിലില്ല? കണ്ടെല്‍ത്തിയ കോഴിമുല്‍ട്ടകല്ല?ല്‍ക്ക് 1700 വല്ല?ഷം പഴല്‍ക്കമുണ്ടെല്‍ന്ന് കണല്‍ക്കാല്‍ക്കുല്‍ന്നു. നാല് മുല്‍ട്ട കില്‍ട്ടിയതില്ല? രണ്ടെല്‍ണ്ണം ഖനന സമയല്‍ത്തു തല്‍െന്ന പൊല്‍ട്ടില്‍േപ്പായിരുല്‍ന്നു. ഒരെല്‍ണ്ണം പില്‍ന്നീടും പൊല്‍ട്ടി. ഇനി ഒരു മുല്‍ട്ട മാത്രമാണ് ശേഷില്‍ക്കുല്‍ന്നത്.

ഫ്രിഡ്ജില്ല? വല്‍ച്ചാല്ല? ഒരു മാസമൊല്‍െക്കയാണ് മുല്‍ട്ട കേടു കൂടാതെ ഇരില്‍ക്കുക. ഈ അല്ല?ഥല്‍ത്തില്ല? ഇല്‍േപ്പാല്ല? കില്‍ട്ടിയ അദ്ഭുതം തല്‍െന്നയാണ്. 1700 വല്ല?ഷം മുല്‍മ്പ് ജീവില്‍ച്ചിരുല്‍ന്നു എല്‍ന്നു കരുതല്‍െപ്പടുല്‍ന്ന ജനവിഭാഗല്‍ങ്ങളുടെ നഗരാവശില്ലക്ഷല്‍ങ്ങല്ല? ഖനനം ചെല്‍യ്യുല്‍ന്നതിനിടെയാണ് തുകല്ല? ചെരില്‍പ്പ്, മല്‍ണ്‍പാത്രം, മൃഗല്‍ങ്ങളുടെ അല്ല?ി എല്‍ന്നിവല്‍െക്കാല്‍പ്പം മുല്‍ട്ടയും കണ്ടെല്‍ത്തിയത്.

ഖനന ശേഷം ഒരു മുല്‍ട്ട പൊല്‍ട്ടിയല്‍േപ്പാല്ല? ഫോസ്ഫറസില്ലെക്ള രൂല്‍ക്ഷമായ ഗല്ല?ം അനുഭവല്‍െപ്പല്‍ട്ടിരുല്‍ന്നു. സാധാരണഗതിയില്ല? ഒല്‍േന്നാ രണ്ടോ വല്ല?ഷമേ മുല്‍ട്ടയില്ല? ഫോസ്ഫറസ് സാല്‍ന്നിധ്യമുണ്ടാകൂ. ഈ സാരചര്യല്‍ത്തിലാണ് അവശേഷില്‍ക്കുല്‍ന്ന മുല്‍ട്ടയില്ല? ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടല്‍ത്താല്‍ന്‍ തീരുമാനില്‍ച്ചത്. എല്‍ന്നാല്ല?, പുരാഖനനല്‍ത്തില്ല?നില്‍ന്ന് കണ്ടെടുല്‍ത്ത വസ്തു എല്‍ന്ന നിലയില്ല? അത് സംരല്‍ക്ഷില്‍ക്കുകയും വേണം. അല്‍ങ്ങനെയാണ് മുല്‍ട്ട സ്കാല്‍ന്‍ ചെല്‍യ്യാല്‍ന്‍ തീരുമാനില്‍ച്ചത്. മുല്‍ട്ടല്‍ക്കുല്ല?ില്ല? ദ്രവരൂപല്‍ത്തില്ല? മല്‍ഞ്ഞല്‍ക്കരുവും വെല്ല?യും (ആല്ല?ബുമില്‍ന്‍) കേടില്ല?ാതെ അവശേഷില്‍ച്ചതായി സ്കാനില്‍ങ്ങില്ല? തിരില്‍ച്ചറില്‍ഞ്ഞതോടെ ഗവേഷകരുടെ അല്ല?ുതം ഇരല്‍ട്ടില്‍ച്ചു.

ഉല്ല?ില്ല? മല്‍ഞ്ഞയും ആല്ല?ബുമിനും അടല്‍ങ്ങിയ വല്ല?ഷല്‍ങ്ങല്ല? പഴല്‍ക്കമുല്ല? മുല്‍ട്ടകല്ല? ഗവേഷകല്ല? സൂല്‍ക്ഷില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്. അതുപല്‍േക്ഷ, മല്‍മ്മിഫൈഡ് രൂപല്‍ത്തിലാണ്. എല്‍ന്നാല്ല?, ഒരു സംരല്‍ക്ഷണ സംവിധാനവുമില്ല?ാതെ ഇത്രയും കാലം ഈ മുല്‍ട്ട കേടുകൂടാതെ അവശേഷില്‍ച്ചതെല്‍ങ്ങനെ എല്‍ന്ന ചോദ്യല്‍ത്തിന് ഇനിയും ഉല്‍ത്തരമായില്‍ട്ടില്ല?. മുല്‍ട്ടല്‍ക്ക് ചെറിയ ദ്വാരമില്‍ട്ട് അതിനുല്ല?ിലെ ദ്രവസാല്‍മ്പില്ല? ശേഖരില്‍ച്ച് പരിശോധന നടല്‍ത്താനാണ് ഗവേഷകരുടെ അടുല്‍ത്ത പല്‍ദ്ധതി. മുല്‍ട്ട കോഴിയുടേതു തല്‍െന്നയാണോ എല്‍ന്ന കാര്യല്‍ത്തിലുല്ല? സംശയവും ഇതിലൂടെ വേണം തീല്ല?ല്‍ക്കാല്‍ന്‍.
- dated 13 Feb 2024


Comments:
Keywords: U.K. - Otta Nottathil - 1700_year_old_eggs U.K. - Otta Nottathil - 1700_year_old_eggs,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
udf_parliament_election_campaign_2024_ioc_uk
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പ്രചാരണാര്‍ത്ഥം ഐഒസി(യുകെ)സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുഴുദിന പ്രചാരണക്യാമ്പയിന്‍ എം.ലിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
arun_kunjappan_uk_nurse_died
യുകെയില്‍ കോട്ടയം സ്വദേശി യുവനഴ്സിനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ioc_uk_udf_kerala
യുഡിഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഐഒസി (യുകെ); പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കി 'മിഷന്‍ 2024' ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
bbc_india_issues
ബിബിസി ഇന്ത്യ വിടുന്നു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
family_visa_sponsor_amount_uk_hike
ഫാമിലി വീസ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വരുമാന പരിധി യുകെ വര്‍ധിപ്പിച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
UK_increases_minimum_wage_for_dependent_visa
വിദഗ്ധ തൊഴിലാളി വീസ: ശമ്പളപരിധി ഉയര്‍ത്തി ബ്രിട്ടന്‍; കുടുംബ വീസയില്‍ ആശ്രിതരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും നിയന്ത്രണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
british_passport_charges_hike
ബ്രിട്ടിഷ് പാസ്പോര്‍ട്ട് അപേക്ഷാ ഫീസില്‍ 7% വര്‍ധന; ഏപ്രില്‍ 11 മുതല്‍ പുതിയ നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us