Today: 21 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
തമിഴ് പുലി നേതാവ് പ്രഭാകരല്ലെക്ള മകല്ല? എല്‍ന്നവകാശല്‍െപ്പല്‍ട്ട് യുവതിയുടെ പ്രസംഗം
Photo #1 - U.K. - Otta Nottathil - dwaraka_prabhakaran_daughter_video
ലണ്ടല്‍ന്‍: തമിഴ് പുലികളുടെ നേതാവ് വേലുല്‍പ്പില്ല? പ്രഭാകരനെയും ഭാര്യയെയും മൂല്‍ന്നു മല്‍ക്കളെയും ഏല്ലഗ്ഗുമുല്‍ട്ടലില്ല? വധില്‍െച്ചല്‍ന്നാണ് ശ്രീലല്‍ങ്കല്‍ന്‍ സല്ല?ല്‍ക്കാരില്ലെക്ള ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം. എല്‍ന്നാലില്‍േപ്പാല്ല?, പ്രഭാകരല്ലെക്ള മകല്ല? എല്‍ന്നവകാശല്‍െപ്പല്‍ട്ട് ഒരു യുവതിയുടെ പ്രസംഗം പ്രചരില്‍ക്കുല്‍ന്നു.

പ്രഭാകരല്ലെക്ള മകല്ല? ദ്വാരകയാണു താല്‍ന്‍ എല്‍ന്നാണ് യുവതി പറയുല്‍ന്നത്. ശ്രീലല്‍ങ്കല്‍ന്‍ സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല? പറയുല്‍ന്നതനുസരില്‍ച്ച്, ദ്വാരക 2009ല്ല? കൊല്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ടതാണ്. ഇല്‍േപ്പാല്ല? പുറല്‍ത്തുവരുല്‍ന്ന വീഡിയോ ആല്ല?ല്‍ട്ടിഫിഷ്യല്ല? ഇല്ലക്ളലിജല്‍ന്‍സില്ലെക്ള സഹായല്‍േത്താടെ നില്ല?മില്‍ച്ചതാണെല്‍ന്നാണ് ശ്രീലല്‍ങ്കല്‍ന്‍ സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല? ആരോപില്‍ക്കുല്‍ന്നത്. ഇതെല്‍ക്കുറില്‍ച്ച് അന്വേഷണവും ആരംഭില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്.

തമിഴ് ഈഴല്‍ത്തിനായി ജീവല്‍ന്‍ ബലിയല്ല?ല്‍പ്പില്‍ച്ചവല്ല?ല്‍ക്ക് ആദരം നല്ല?കുല്‍ന്ന മാവീല്ല? നാളിലാണ് യുവതി വിഡിയോയുമായി രംഗല്‍െത്തല്‍ത്തിയത്. പ്രഭാകരനും മല്‍ക്കളും മരില്‍ച്ചില്‍ട്ടില്ലെ?ല്‍ന്ന് ഇല്‍േപ്പാഴും വിശ്വസില്‍ക്കുല്‍ന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം തമിഴ് ദേശീയവാദികല്ല?ല്‍ക്ക് ഈ പ്രസംഗം ആവേശം പകരുല്‍ന്നു. പ്രഭാകരല്‍ന്‍ ആരോഗ്യവാനായി ജീവില്‍ച്ചിരില്‍ക്കുല്‍ന്നു എല്‍ന്ന് പല തമിഴ് നേതാല്‍ക്കളും മുല്‍ന്‍പും അവകാശല്‍െപ്പല്‍ട്ടില്‍ട്ടുല്ല?താണ്.

ഒരു ദിവസം ഈഴല്‍ത്തിലെല്‍ത്തി ജനല്‍ങ്ങളെ സേവില്‍ക്കാല്‍ന്‍ കഴിയുമെല്‍ന്നാണ് പ്രതീല്‍ക്ഷയെല്‍ന്ന് ദ്വാരക എല്‍ന്നവകാശല്‍െപ്പടുല്‍ന്ന യുവതി വീഡിയോയില്ല? പറയുല്‍ന്നു. ഇവല്ല? യുകെയിലാണുല്ല?തെല്‍ന്നാണ് എല്ല?ടിടിഇ അനുഭാവികളുടെ വാദം. ശ്രീലല്‍ങ്കയില്ല? പുലികളുടെ പരാജയം ഉറല്‍പ്പായതോടെ അതില്ലെക്ള പ്രവല്ല?ല്‍ത്തകരില്ല? പലരും മലേഷ്യയിലേല്‍ക്കു പലായനം ചെയ്തിരുല്‍ന്നു. ചിലല്ല? അവിടെനില്‍ന്ന് യുകെയിലേല്‍ക്കും ക്യാനഡയിലേല്‍ക്കും കുടിയേറി. എല്ല?ടിടിയില്‍ക്ക് ലല്‍ങ്കയില്ല? സ്വല്‍ന്തമായി സാമ്രാജ്യം തല്‍െന്നയുണ്ടായിരുല്‍ന്നല്‍േപ്പാഴും യുകെയിലും ക്യാനഡയിലും അവരുടെ പല പ്രധാന നേതാല്‍ക്കല്ല?ല്‍ക്കും കേല്‍്രന്ദല്‍ങ്ങളുണ്ടായിരുല്‍ന്നു.
- dated 28 Nov 2023


Comments:
Keywords: U.K. - Otta Nottathil - dwaraka_prabhakaran_daughter_video U.K. - Otta Nottathil - dwaraka_prabhakaran_daughter_video,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
assange_not_present
നാടുകടത്തല്‍ ആവശ്യം: അസാന്‍ജ് കോടതിയില്‍ ഹാജരായില്ല Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
british_school_mobile_phone_ban
ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളുകളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നിരോധനം പരിഗണനയില്‍ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
houthi_attack_british_ship_red_sea
ചെങ്കടലില്‍ വീണ്ടും ഹൂതി ആക്രമണം: ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പല്‍ മുങ്ങുന്നതായി സൂചന Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
greta_arrest_in_london
ഗ്രെറ്റയെ അറസ്ററ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_bypolls_labour_party
യുകെയില്‍ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പ്രതിപക്ഷം രണ്ട് സീറ്റില്‍ ജയിച്ചു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_seminar_immigration
യുകെയിലെ പുതിയ കുടിയേല്ലഗ്ഗ നിയമല്‍ങ്ങല്ല?: ഐഒസി (യു കെ) ല്ലമ്ള കേരള ചാപ്ല്ലഗ്ഗല്ല? സെമിനാല്ല? സംഘടില്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്നു
യുകെയിലെ പുതിയ കുടിയേല്ലഗ്ഗ നിയമല്‍ങ്ങല്ല?, നിയമ മാല്ലഗ്ഗല്‍ങ്ങളിലെ സംശയല്‍ങ്ങല്ല? / ആശല്‍ങ്കകല്ല?ല്‍ക്ക് നിയമ വിദഗ്ധല്ല? മറുപടി നല്ല?കും തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
1700_year_old_eggs
1700 വല്ല?ഷം പഴല്‍ക്കമുല്ല? കോഴിമുല്‍ട്ട കണ്ടെല്‍ത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us