Today: 21 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
സുനാക് സല്ല?ല്‍ക്കാരില്ലെക്ള കല്‍ന്നി ബജല്ലഗ്ഗ്
Photo #1 - U.K. - Otta Nottathil - first_budget_sunak_uk_PM
ലണ്ല്‍െന്‍:യുകെ സല്‍മ്പല്‍ത്ത് വ്യവല്ല?യെ തിരികെ പിടില്‍ക്കാല്‍ന്‍ സഹായില്‍ക്കുല്‍ന്ന പല്‍ദ്ധതികളുമായി ഋഷി സുനക് മല്‍്രന്തിസഭയുടെ ആദ്യല്‍െത്ത സല്‍മ്പൂല്ല?ണ ബജല്ലഗ്ഗ് വിശദാംശല്‍ങ്ങല്ല? പ്രഖ്യാപില്‍ച്ചു. ഗ്യാസ്, ഇലല്ല്ര?ിസില്ലഗ്ഗി ബില്ല?ുകല്ല?ല്‍ക്ക് 2,500 പൗണ്ടില്ലെക്ള ക്യാപും, ഇല്ല?ന നികുതിയില്ല? നിലവിലുല്ല? അല്‍ഞ്ചു പെല്‍ന്‍സില്ലെക്ള ഇളവും ദീല്ല?ഘില്‍പ്പില്‍ച്ചു. എനല്ല?ജി ബില്ല? ക്യാപ് മൂല്‍ന്നു മാസല്‍േത്തല്‍ക്കും (ജൂല്‍ണ്‍ 30 വരെ) ഇല്ല?ന നികുതിയിലെ ഇളവ് ഒരു വല്ല?ഷല്‍േത്തല്‍ക്കുമാണ് ദീല്ല?ഘില്‍പ്പില്‍ച്ചത്.

ജോലിയില്ല?നില്‍ന്നും വിരമില്‍ച്ച 50 വയല്ല?ു കഴില്‍ഞ്ഞവരെ തിരികെ ജോലിയില്ല? പ്രവേശില്‍പ്പില്‍ക്കാനുല്ല? 63 മില്യല്‍ന്‍ പൗണ്ടില്ലെക്ള പല്‍ദ്ധതിയും ഉല്ല?ല്‍െപ്പടുല്‍ത്തി. നില്ല?മാണ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ ല്‍ക്ഷാമം പരിഹരില്‍ക്കാല്‍ന്‍ ഇതുമായി ബല്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ട അല്‍ഞ്ച് ജോബ് റോളുകല്ല?ല്‍ക്ക് ഇമിഗ്രേഷല്‍ന്‍ നിയമല്‍ങ്ങളില്ല? ഇളവുകല്ല? പ്രഖ്യാപില്‍ച്ചു. ഈ രംഗല്‍ത്ത് വൈദഗ്ധ്യമുല്ല?വല്ല?ല്‍ക്ക് ബ്രില്‍ട്ടനിലേല്‍ക്ക് എല്‍ത്താല്‍ന്‍ ഈ തീരുമാനം സഹായകമാവും.ചൈല്ല?ഡ് കെയറിലും പെല്‍ന്‍ഷല്‍ന്‍ നില്‍േക്ഷപല്‍ങ്ങളിലും വരുല്‍ത്തിയ മാല്ലഗ്ഗല്‍ങ്ങളാണ് ബജല്ലഗ്ഗിലെ മല്ലഗ്ഗ് പ്രധാനല്‍െപ്പല്‍ട്ട തീരുമാനല്‍ങ്ങല്ല?. പെല്‍ന്‍ഷല്‍ന്‍ ഫണ്ടിലേല്‍ക്കുല്ല? നികുതി രഹിത നില്‍േക്ഷപ അലവല്‍ന്‍സ് പ്രതിവല്ല?ഷം 40,000 പൗണ്ടില്ല?നില്‍ന്നും 60,000 ആല്‍ക്കി ഉയല്ല?ല്‍ത്തി. പെല്‍ന്‍ഷല്‍ന്‍ ഫണ്ടിന് നിലവിലുണ്ടായിരുല്‍ന്ന ലൈഫ് ടൈം അലവല്‍ന്‍സ് ലിമില്ലഗ്ഗ് റല്‍ദ്ദാല്‍ക്കി.

ജോലില്‍ക്കാരായ മാതാപിതാല്‍ക്കല്ല?ല്‍ക്ക് നല്ല?കുല്‍ന്ന ആഴ്ചയിലെ 30 മണില്‍ക്കൂല്ല? ഫ്രീ ചൈല്ല?ഡ് കെയല്ല? ഒല്‍ന്നും രണ്ടും വയല്ല?ു പ്രായമുല്ല? കുല്‍ട്ടികളുടെ മാതാപിതാല്‍ക്കല്ല?ല്‍ക്കും ഇനിമുതല്ല? ലഭ്യമാല്‍ക്കും. 2025 സെപ്ല്ലഗ്ഗംബറോടെയാകും ഇത് പൂല്ല?ണമായും പ്രാബല്യല്‍ത്തിലാകുക. 2024 ഏപ്രില്ല? മുതല്ല? നിലവില്ല? രണ്ടുവയല്ല?് പ്രായമുല്ല? കുല്‍ട്ടികളുടെ മാതാപിതാല്‍ക്കല്ല?ല്‍ക്ക് 15 മണില്‍ക്കൂല്ല? ഫ്രീ കെയറിന് അപേല്‍ക്ഷില്‍ക്കാം. 2024 സെപ്ല്ലഗ്ഗംബല്ല? മുതല്ല? ഇത് ഒല്‍ന്‍പത് മാസം പ്രായമുല്ല? കുല്‍ട്ടികളുടെ മാതാപിതാല്‍ക്കല്ല?ല്‍ക്കും ലഭ്യമാല്‍ക്കും.

2025 സെപ്ല്ലഗ്ഗംബല്ല? ആകുല്‍േമ്പാല്ല? അല്‍ഞ്ചുവയല്ല?ില്ല? താഴെ കുല്‍ട്ടികളുല്ല? എല്ല?ാ സിംഗില്ല? വല്ല?ല്‍ക്കിങ് പേരല്‍ന്‍സിനും ആഴ്ചയില്ല? 30 മണില്‍ക്കൂല്ല? ചെല്ല?ഡ് കെയല്ല? ലഭ്യമാകും.
- dated 16 Mar 2023


Comments:
Keywords: U.K. - Otta Nottathil - first_budget_sunak_uk_PM U.K. - Otta Nottathil - first_budget_sunak_uk_PM,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
assange_not_present
നാടുകടത്തല്‍ ആവശ്യം: അസാന്‍ജ് കോടതിയില്‍ ഹാജരായില്ല Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
british_school_mobile_phone_ban
ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളുകളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നിരോധനം പരിഗണനയില്‍ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
houthi_attack_british_ship_red_sea
ചെങ്കടലില്‍ വീണ്ടും ഹൂതി ആക്രമണം: ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പല്‍ മുങ്ങുന്നതായി സൂചന Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
greta_arrest_in_london
ഗ്രെറ്റയെ അറസ്ററ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_bypolls_labour_party
യുകെയില്‍ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പ്രതിപക്ഷം രണ്ട് സീറ്റില്‍ ജയിച്ചു Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
uk_seminar_immigration
യുകെയിലെ പുതിയ കുടിയേല്ലഗ്ഗ നിയമല്‍ങ്ങല്ല?: ഐഒസി (യു കെ) ല്ലമ്ള കേരള ചാപ്ല്ലഗ്ഗല്ല? സെമിനാല്ല? സംഘടില്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്നു
യുകെയിലെ പുതിയ കുടിയേല്ലഗ്ഗ നിയമല്‍ങ്ങല്ല?, നിയമ മാല്ലഗ്ഗല്‍ങ്ങളിലെ സംശയല്‍ങ്ങല്ല? / ആശല്‍ങ്കകല്ല?ല്‍ക്ക് നിയമ വിദഗ്ധല്ല? മറുപടി നല്ല?കും തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
1700_year_old_eggs
1700 വല്ല?ഷം പഴല്‍ക്കമുല്ല? കോഴിമുല്‍ട്ട കണ്ടെല്‍ത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us