Today: 18 Jun 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
സഹനല്‍ത്തില്ലെക്ള പുഷ്പം വിരില്‍ഞ്ഞു... വിശുല്‍ദ്ധയായി
Photo #1 - Europe - Editorial - alphonsammavatican editorial
Photo #2 - Europe - Editorial - alphonsammavatican editorial
വേദനകളുടെ പറുദീസയില്ല? ഈശോയുടെ ദിവ്യമുഖം ദല്ല?ശില്‍ച്ച പുണ്യാത്മാവ് വിരില്‍ഞ്ഞു. ഭാരതസഭയുടെ കെടാവിളല്‍ക്കായി കേരള കല്‍േത്താലില്‍ക്കരുടെ അഭൗമ സല്‍മ്പല്‍ത്തായി വിശുല്‍ദ്ധരുടെ വല്‍ന്‍നിരയിലേയ്ല്‍ക്ക് ഭാരതല്‍ത്തില്ലെക്ള പ്രഥമവിശുല്‍ദ്ധ സൂനമായി സി. അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മയെല്‍ന്ന പുണ്യതേജസ് ലോകചരിത്രല്‍ത്തില്ലെക്ള, കല്‍േത്താലില്‍ക്കാ തിരുസഭയുടെ ഏടുകളില്ല? സുവല്ല?ല്‍ണ്ണലിപികളാല്ല? വിശുല്‍ദ്ധയായിയെല്‍ന്ന് എഴുതില്‍േച്ചല്ല?ല്‍ക്കല്‍െപ്പല്‍ട്ടു.

അതിവിശുല്‍ദ്ധ നിരുപമായ ദൈവസ്നേഹല്‍ത്തില്ലെക്ള അടയാളം നല്ല?കി ആഗോളകല്‍േത്താലില്‍ക്കാ സഭയുടെ ഭൂമിയിലെ അതിശ്രേഷ്ടല്‍ന്‍ വല്‍ത്തില്‍ക്കാനിലെ പരിശുല്‍ദ്ധ സിംഹാസനല്‍ത്തിലിരുല്‍ന്ന് ബനഡിക്ല്ലഗ്ഗ് പതിനാറാമല്‍ന്‍ മാല്ല?ല്‍പ്പാല്‍പ്പാ ഒക്ടോബല്ല? പല്‍്രന്തണ്ട് ഞായറാഴ്ച വാഴ്ല്‍ത്തല്‍െപ്പല്‍ട്ടവരുടെ ഗണല്‍ത്തില്ല? നില്‍ന്നുയല്ല?ല്‍ത്തി വിശുല്‍ദ്ധപദവിയിലേയ്ല്‍ക്ക് കൈപിടില്‍ച്ചിരുല്‍ത്തി. സഭയുടെ ദിവ്യതേജസ് തിളല്‍ങ്ങിയ മുഹൂല്ല?ല്‍ത്തം, കേരളല്‍ക്കരയുടെ വിശ്വാസ തീല്‍ക്ഷ്ണത കല്‍ത്തിജ്വലില്‍ച്ച നിമിഷം വല്‍ത്തില്‍ക്കാനിലെ സെല്ലക്ള് പീല്ലേഗ്ഗഴ്സ് ചത്വരല്‍ത്തില്ല? സഭയുടെ അജഗണല്‍ങ്ങളെ സാല്‍ക്ഷിനില്ല?ല്‍ത്തി വലിയമുല്‍ക്കുവല്‍ന്‍ ബനഡിക്ല്ലഗ്ഗ് മാല്ല?ല്‍പ്പാല്‍പ്പായുടെ വിശുല്‍ദ്ധ പ്രഖ്യാപനം സംഗീതമൂറുല്‍ന്ന നാദല്‍ത്താല്ല? വിശുല്‍ദ്ധയുടെ നാമം ദൈവല്‍ത്തില്ലെക്ള പരിമളസുഗല്ല?മായി വിശ്വാസസമൂഹല്‍ത്തില്ല? ലയില്‍ച്ചിറല്‍ങ്ങി.

ഇല്‍ന്ത്യല്‍ന്‍ സമയം ഉല്‍ച്ചയ്ല്‍ക്ക്12.30ന്വല്‍ത്തില്‍ക്കാനില്ല? പ്രത്യേകം തല്‍യ്യാറാല്‍ക്കിയ അല്ല?ല്‍ത്താരയില്ല? നടല്‍ന്ന ചടല്‍ങ്ങിന്മാല്ല?പാല്‍പ്പ ബെനഡില്ല?്പതിനാറാമല്‍ന്‍ മുഖ്യകാല്ല?മികത്വം വഹില്‍ച്ചു. ചടല്‍ങ്ങില്ല? ചല്‍ങ്ങനാല്ലേ?രി മെത്രാല്‍േപ്പാലീല്‍ത്ത ജോസഫ് പെരുല്‍േന്താല്‍ട്ടം, പാലാ ബിഷല്‍പ്പ്ജോസഫ്കല്ല?റല്‍ങ്ങാല്‍ട്ട്തുടല്‍ങ്ങിയ നിരവധി തിരുമേനിമാല്ല? സഹകാല്ല?മികരായിരുല്‍ന്നു.

മുല്‍പ്പതുപേരടല്‍ങ്ങുല്‍ന്ന മലയാളി ഗായകസംഘം ഫാ.അഗല്ല?ില്‍ന്‍ പുല്‍ത്തല്‍ന്‍പറല്‍മ്പിലില്ലെക്ള നേതൃത്വല്‍ത്തില്ല? ദിവ്യബലില്‍ക്കിടെ നടല്‍ത്തിയ ഗാനശുശ്രൂഷയില്ല? പല്‍െങ്കടുല്‍ത്തു

1910 ജൂലൈ 28 ന് സില്ല?ല്ല? അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മ കുടമാളൂരില്ല? മുല്‍ട്ടല്‍ത്തുപാടല്‍ത്ത് ജോസഫ് ല്ലമ്ള മേരി ദല്‍മ്പതികളുടെ മകളായി ജനില്‍ച്ചു. അല്‍ന്നല്‍ക്കുല്‍ട്ടി എല്‍ന്നറിയല്‍െപ്പല്‍ട്ട സില്ല?ല്ല? 1910 ഓഗല്ല?് 24ന് സെല്ലക്ള് മേരീസ് പളളിയില്ല? ഞ്ജാനസ്നാനം സ്വീകരില്‍ച്ചു. വളരെ ചെറുല്‍പ്പല്‍ത്തിലെ അല്‍മ്മ മരില്‍ച്ചു. അല്‍മ്മയുടെ ലാളനം അനുഭവില്‍ക്കാല്‍ന്‍ ഭാഗ്യമില്ല?ാല്‍ത്ത അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മ മൂല്‍ന്നാം വയല്ല?ില്ല? രോഗബാധിതയായി ഒരു വല്ല?ഷല്‍േത്താളം ചികില്ല?യിലായിരുല്‍ന്നു. അല്‍മ്മാവനായിരുല്‍ന്ന ഫാ. ജോസഫ് മുല്‍ട്ടല്‍ത്ത്പാടല്‍ത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യല്‍ങ്ങല്ല? നോല്‍ക്കിയിരുല്‍ന്നത്്. 1916 ല്ല? ആല്ല?ല്‍പ്പൂല്‍ക്കരയില്ല? ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭില്‍ച്ചു. പില്‍ന്നീട് 1918 ല്ല? മുല്‍ട്ടുചിറയിലെ സ്കൂളിലേല്‍ക്ക് മാറി. 1923ല്ല? ഒരു അപകടല്‍ത്തില്ല?ല്‍െപ്പല്‍ട്ടു. 1927ല്ല? ഭരണല്‍ങ്ങാനല്‍െത്ത ഫ്രാല്‍ന്‍സിസ്ല്‍ക്കല്‍ന്‍ ല്‍ക്ളാരില്ല?് മഠല്‍ത്തില്ല? ചേല്ല?ല്‍ന്നു. 1928 ഓഗല്ല?് 2 ന് അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സ എല്‍ന്ന നാമല്‍ത്തില്ല? തിരുവസ്ത്രം അണില്‍ഞ്ഞു കന്യാസ്ത്രിയായി. 1936 ഓഗല്ല?് 12 ന് സില്ല?ല്ല? അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മ ആയി. കുറല്‍ച്ചുനാല്ല? സില്ല?ല്ല? അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സല്‍മ്മ വാല്‍ക്കാട് സ്കൂളില്ല? അധ്യാപികയായി ജോലി നോല്‍ക്കി. 1939 മുതല്ല? തുടല്ല?ല്‍ച്ചയായ രോഗബാധമൂലം സില്ല?ല്ല? അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മ ദീല്ല?ഘകാലം ചികില്ല?യിലായിരുല്‍ന്നു. 1946 ജൂലൈ 28 ന് ഭരണല്‍ങ്ങാനല്‍ത്ത് മഠല്‍ത്തില്ല? വെല്‍ച്ചായിരുല്‍ന്നു അല്‍ന്ത്യം സംഭവില്‍ച്ചത്.

മല്‍ണ്ണാറല്‍പ്പാറ ഇടവകയിലെ ഒഴുല്‍െത്താല്‍ട്ടില്ല? ഷാജില്ലമ്ളലിസി ദല്‍മ്പതികളുടെ രണ്ടാമല്‍െത്ത പുത്രല്‍ന്‍ ജിനിലില്ല? ഉണ്ടായ അദ്ഭുതല്‍ത്തില്ലെക്ള ഔദ്യോഗിക ല്ല?ിരീകരണല്‍േത്താടെയാണ് വിശുല്‍ദ്ധയായി പ്രഖ്യാപില്‍ക്കാനുല്ല? നടപടികല്ല? തുടല്‍ങ്ങിയത്. ജിനിലിന് ജല്‍ന്മനാ കൈകാലുകല്ല?ല്‍ക്ക് വൈകല്യമുണ്ടായിരുല്‍ന്നു. വാഴ്ല്‍ത്തല്‍െപ്പല്‍ട്ട അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മയുടെ മാധ്യല്ല?ം അപേല്‍ക്ഷില്‍ച്ച് കുല്‍ട്ടിയെ കബറിടല്‍ത്തിനുമേല്ല? കിടല്‍ത്തി പ്രാല്ല?ഥില്‍ച്ചു. വൈകുല്‍േന്നരം മാതൃഗൃഹല്‍ത്തിലെല്‍ത്തി പ്രാല്ല?ഥനയില്ല? മുഴുകിയിരില്‍െക്ക കുല്‍ട്ടി എഴുല്‍േന്നല്ലഗ്ഗ് മുറിയിലൂടെ ഓടിനടല്‍ന്നു. മുറിയിലെ അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മയുടെ ചിത്രം ചൂണ്ടില്‍ക്കാല്‍ട്ടി ഈ അല്‍മ്മയാണ് എല്‍െന്ന നടല്‍ത്തുല്‍ന്നത് എല്‍ന്നു കുല്‍ട്ടി പറല്‍ഞ്ഞു. അവല്ല? കുല്‍ട്ടിയുമായി ഭരണല്‍ങ്ങാനല്‍െത്തല്‍ത്തി വൈസ്പോല്ല?ുലേല്ലഗ്ഗല്ല? ഫാ.ഫ്രാല്‍ന്‍സിസ് വടല്‍േക്കലിന് സൗഖ്യവിവരല്‍ങ്ങല്ല? എഴുതി സമല്ല?ല്‍പ്പില്‍ച്ചു. ഈ വിവരം റോമിലെ പോല്ല?ുലേല്ലഗ്ഗറെ അറിയില്‍ച്ചതിനെല്‍ത്തുടല്ല?ല്‍ന്നാണ് നാമകരണ നടപടികല്ല? ആരംഭില്‍ച്ചത്.

1953ല്ലമ്ളല്ല? പാലാ രൂപതയുടെ പ്രഥമാധ്യല്‍ക്ഷല്‍ന്‍ മാല്ല? സെബാല്ല?്യല്‍ന്‍ വയലില്ല? പിതാവില്ലെക്ള കാലല്‍ത്താണ് അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മയുടെ നാമകരണല്‍ത്തിനുല്ല? നടപടികല്ല? ആരംഭില്‍ച്ചത്. 1986 ഫെബ്രുവരി എല്‍ട്ടിന് അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മയെ വാഴ്ല്‍ത്തല്‍െപ്പല്‍ട്ടവളായി മാല്ല?പാല്‍പ്പ പ്രഖ്യാപില്‍ച്ചു.

മാല്ല?പാല്‍പ്പയും കല്ല?ദിനാല്ല?മാരും മെത്രാല്‍ന്മാരുമടല്‍ങ്ങുല്‍ന്ന കല്‍ണ്‍സില്ല?റി റോമിലാണ് വിശുല്‍ദ്ധ പ്രഖ്യാപന തീയതി അറിയില്‍ച്ചത്. രേഖകല്ല? പരിശോധില്‍ച്ച ശേഷം ബനഡിക്ല്ലഗ്ഗ് പതിനാറാമല്‍ന്‍ മാല്ല?ല്‍പ്പാല്‍പ്പാ ഒല്‍പ്പു വെല്‍ച്ചതോടെ പ്രഖ്യാപനം പൂല്ല?ല്‍ത്തിയായി. ദൈവദാസി, ധന്യ, വാഴ്ല്‍ത്തല്‍െപ്പല്‍ട്ടവല്ല? എല്‍ന്നീ മൂല്‍ന്നു ഘല്‍ട്ടല്‍ങ്ങല്ല? പില്‍ന്നില്‍ട്ടാണ് അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മ വിശുല്‍ദ്ധപദവിയിലെല്‍ത്തുല്‍ന്നത്. തിരുല്‍ക്കരസ്പല്ല?ശം തൊല്‍ട്ടറില്‍ഞ്ഞ സിസ്ല്ലഗ്ഗല്ല? അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സ കേരള കല്‍േത്താലില്‍ക്കാ സഭയിലെ ആദ്യ വിശുല്‍ദ്ധയായി.

തുടല്ല?ല്‍ന്നു നാല്ല?പതു സില്ലഗ്ഗിംഗുകളിലൂടെ നാല്ല?പത് ആളുകളുമായി അഭിമുഖം നടല്‍ത്തിയാണ് രോഗസൗഖ്യം അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മയുടെ മാധ്യല്ല?തയാല്ല? ലഭില്‍ച്ചതാണെല്‍ന്ന് ഉറല്‍പ്പാല്‍ക്കിയത്. പില്‍ന്നീട് അല്‍ഞ്ചു ഡോക്ടല്ല?മാല്ല? കേസ് വിശദമായി പഠില്‍ച്ച് അദ്ഭുതം ല്ല?ിരീകരില്‍ച്ചു. തുടല്ല?ല്‍ന്നു തിയോളജില്‍ക്കല്ല? കൗല്‍ണ്‍സിലും കല്ല?ദിനാല്ല?മാരുടെ കൗല്‍ണ്‍സിലും രേഖ ല്ല?ിരീകരില്‍ച്ച് ഒല്‍പ്പുവല്‍ച്ചു. 2007 ജൂല്‍ണ്‍ ഒല്‍ന്നിനു ബനഡിക്ട് പതിനാറാമല്‍ന്‍ മാല്ല?പാല്‍പ്പ രേഖകല്ല? ല്ല?ിരീകരില്‍ച്ച് ഒല്‍പ്പുവല്‍ച്ചു.

1986 ഫെബ്രുവരി എല്‍ട്ടിന് ഇല്‍ന്ത്യാ സല്‍ന്ദല്ല?ശനവേളയില്ല? കാലം ചെയ്ത പരിശുല്‍ദ്ധ പിതാവ് ജോല്‍ണ്‍ പോല്ല? രണ്ടാമല്‍ന്‍ മാല്ല?ല്‍പ്പാല്‍പ്പാ സില്ല?ല്ല? അല്ല?ഫോല്‍ന്‍സാല്‍മ്മയെ വാഴ്ല്‍ത്തല്‍െപ്പല്‍ട്ടവളായി പ്രഖ്യാപില്‍ച്ചിരുല്‍ന്നു.

സഹനല്‍ത്തില്ലെക്ള ഉപവിയുടെയും തേജോഗോളമായി, ലാളിത്യല്‍ത്തില്ലെക്ള പാരിജാതമായി വിശുല്‍ദ്ധിയുടെ കതില്ല?മണിയായി വിരാജില്‍ക്കുല്‍ന്ന പുണ്യവചല്ലേ?... സ്നേഹല്‍ത്തില്ലെക്ള, സമല്ല?ല്‍പ്പണല്‍ത്തില്ലെക്ള കൈല്‍ക്കുല്‍മ്പില്ല? നിറയെ പുഷ്പല്‍ങ്ങളും, പ്രാല്ല?ല്‍ത്ഥനയുടെ യാചനകളും... തൃല്‍പ്പാദല്‍ത്തില്‍ങ്കല്ല? കല്‍ത്തിജ്വലില്‍ക്കുല്‍ന്ന മെഴുതിരികളും ... കാഴ്ചയായി .. അല്ല?ല്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്നു.

ജോസ് കുല്‍മ്പിളുവേലില്ല?
ചീഫ് എഡില്ലഗ്ഗല്ല?


- dated 12 Oct 2008


Comments:
Keywords: Europe - Editorial - alphonsammavatican editorial Europe - Editorial - alphonsammavatican editorial,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us