Today: 26 May 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
ഐ.എം.എ അവാല്ല?ഡ് നൈല്ലഗ്ഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
Photo #1 - America - Otta Nottathil - unia
ചില്‍ക്കാഗോ: ഇല്ല?ിനോയി മലയാളി അസോസിയേഷല്‍െന്‍റ ഈ വല്ല?ഷല്‍െത്ത അവാല്ല?ഡ് നൈല്ലഗ്ഗ് നവംബല്ല? 24 ന് വൈകുല്‍േന്നരം 6 മണിയ്ല്‍ക്ക് വല്ല?ല്‍ണ്ണശബളമായ പരിപാടികളോടെ അരല്‍േങ്ങറി. ബല്ല?വുഡ് സീറോമലബാല്ല? കല്‍ത്തീഡ്രല്ല?ഹാളില്ല? നടല്‍ന്ന പൊതുസല്‍േമ്മളനല്‍ത്തില്ല? പയസ് തോല്‍ട്ടുകണ്ടം അധ്യല്‍ക്ഷത വഹില്‍ച്ചു. യൂല്‍ത്ത് ഫെസ് ല്ലഗ്ഗിവല്ല? ചെയല്ല?മാല്‍ന്‍ രാജു പാറയില്ല? സ്വാഗതം ആശംസില്‍ച്ചു. ചടല്‍ങ്ങില്ല? മുഖ്യാതിഥിയും കേരള കോല്‍ണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്ല? സെക്രല്‍ട്ടറിയും ഇരില്‍ഞ്ഞാലല്‍ക്കുട എംഎല്ല?. എ. യുമായ അഡ്വ.തോമസ് ഉല്‍ണ്ണിയാടല്‍ന്‍ എം.എല്ല?.എ ഭദ്രദീപം കൊളുല്‍ത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ് തു. ഐ.എം.എ ഭാരവാഹികല്ല? ഉല്ല?ല്‍പ്പടെയുല്ല?വല്ല? വേദിയില്ല? സല്‍ന്നിഹിതരായിരുല്‍ന്നു. ഐ.എം.എയുടെ യുവജനോല്ല?വല്‍ത്തില്ല? ഈ വല്ല?ഷല്‍െത്ത കലാതിലകമായി തിരല്‍െഞ്ഞടുല്‍ക്കല്‍െപ്പല്‍ട്ട ഫിയോന മോഹല്‍ന്‍, കലാപ്രതിഭ പോല്ല? എടാല്‍ട്ട് എല്‍ന്നിവല്ല? തല്‍ങ്ങളുടെ ട്രോഫി തോമസ് ഉല്‍ണ്ണിയാടനില്ല? നില്‍ന്നും സ്വീകരില്‍ച്ചു.

എം.എല്ല?.എ എല്‍ന്ന നിലയില്ല? കേരള സല്ല?ല്‍ക്കാരില്ലെക്ള രണ്ടു അവാല്ല?ഡുകല്ല? കരല്ല?മാല്‍ക്കിയ കേരളല്‍ത്തിനും ഭാരതല്‍ത്തിനും അഭിമാനമായില്‍ത്തീല്ല?ല്‍ന്ന ഉല്‍ണ്ണിയാടന് പ്രശംസാഫലകം നല്ല?കി ഐ.എം.എ ചടല്‍ങ്ങില്ല? ആദരില്‍ച്ചു. മറുപടി പ്രസംഗല്‍ത്തില്ല? ഉല്‍ണ്ണിയാടല്‍ന്‍ ഐ.എം.എ യ് ല്‍ക്ക് നന്ദി പറല്‍ഞ്ഞു. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മാതൃസ്നേഹവും ഭാഷാസ്നേഹവും കലാസ്നേഹവും എടുല്‍ത്തു പറയേണ്ട വസ്തുതകളാണല്‍ന്ന് അല്‍േദ്ദഹം പറല്‍ഞ്ഞു. തുടല്ല?ല്‍ന്ന് മണില്‍ക്കൂറുകല്ല? നീണ്ടുനില്‍ന്ന കലാപരിപാടികല്ല? അരല്‍േങ്ങറി. ഷാജല്‍ന്‍ അനില്‍േത്താല്‍ട്ടം, സല്‍ണ്ണി മേലേടം എല്‍ന്നിവല്ല? എം.സി മാരായിരുല്‍ന്നു. ജോസി കുരിശുല്‍ങ്കല്ല?, ജോസ് എളവല്‍്രന്ത, സ് ല്ലഗ്ഗീഫല്‍ന്‍ ചൊല്ല?ല്‍േമ്പല്ല?, സാം ജോല്ല?ജ്, ചല്‍്രന്ദല്‍ന്‍ പില്ല?, ജോണില്‍ക്കുല്‍ട്ടി പില്ല?വീല്‍ട്ടില്ല?, ജോല്ല?ജ് ചല്‍ക്കാലതൊല്‍ട്ടിയില്ല?, കുര്യല്‍ന്‍ ഇരുല്‍ത്തില്‍ക്കര, മാത്യു കളല്‍ത്തില്ല? എല്‍ന്നിവല്ല? പരിപാടികല്ല?ല്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്ല?കി.
- dated 30 Nov 2007


Comments:
Keywords: America - Otta Nottathil - unia America - Otta Nottathil - unia,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
h1bvisa_1_year_stay_on_jobloss
എച്ച്1ബി വിസക്കാര്‍ക്ക് ജോലി പോയാലും ഒരു വര്‍ഷം കൂടി രാജ്യത്ത് തുടരാം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
trump_biden_debate_june27
ബൈഡന്‍ ~ ട്രംപ് ആദ്യ സംവാദം ജൂണില്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
പന്നിയുടെ വൃക്ക സ്വീകരിച്ചയാള്‍ 2 മാസത്തിനുള്ളില്‍ മരിച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
biden_says_ceasefire_if_hostages_freed
ബന്ദികളെ വിട്ടയച്ചാല്‍ ഉടന്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍: ബൈഡന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
openAI_search_engine
വരുന്നു, ഓപ്പണ്‍ എഐയുടെ സെര്‍ച്ച് എന്‍ജിന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
k_p_yohannan_died
ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റേറണ്‍ ചര്‍ച്ച് പരമാധ്യക്ഷന്‍ അഭിവന്ദ്യ മോര്‍ അത്തനേഷ്യസ് യോഹാന്‍ പ്രഥമന്‍ മെത്രാപ്പോലിത്ത കാലം ചെയ്തു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sunita_williams_space_travel_postponed
സുനിത വില്യംസിന്റെ മൂന്നാം ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് സാങ്കേതിക തടസം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us