Today: 15 Jul 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
മനുഷ്യല്ലെക്ള വംശനാശം ആല്ല?ല്‍ട്ടിഫിഷ്യല്ല? ഇല്ലക്ളലിജല്‍ന്‍സിലൂടെ?
Photo #1 - Europe - Otta Nottathil - 31520235ai
ലണ്ടല്‍ന്‍: ആല്ല?ല്‍ട്ടിഫിഷ്യല്ല? ഇല്ലക്ളലിജല്‍ന്‍സില്ലെക്ള അനിയല്‍്രന്തിതമായ വളല്ല?ല്‍ച്ച മനുഷ്യവംശം ഭൂമിയില്ല? നില്‍ന്നു തുടല്‍ച്ചുനീല്‍ക്കല്‍െപ്പടാല്‍ന്‍ വരെ ഇടയാല്‍ക്കാമെല്‍ന്ന് വിദഗ്ധരുടെ മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ്. ചാല്ലഗ്ഗ്ജിപിടി നില്ല?മാതാല്‍ക്കളായ ഓല്‍പ്പല്‍ണ്‍ എ.ഐയുടെയും ഗൂഗില്ല? ഡീപ്മൈല്‍ന്‍ഡില്ലെക്ളയും മേധാവികല്ല? ഉല്ല?ല്‍െപ്പടെയുല്ല? പല്‍െങ്കടുല്‍ത്ത സംവാദല്‍ത്തിലാണ് ഇല്‍ങ്ങനെയൊരു മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ് ഉയല്ല?ല്‍ന്നു വല്‍ന്നിരില്‍ക്കുല്‍ന്നത്.

ഇതുസംബല്ല?ില്‍ച്ച് സെല്ലക്ളല്ല? ഫോല്ല? എ.ഐ സേഫ്ല്ലഗ്ഗിയുടെ വെബ്പേജില്ല? പ്രസ്താവനയും പ്രസില്‍ദ്ധീകരില്‍ച്ചുകഴില്‍ഞ്ഞു. മഹാമാരികളും ആണവയുല്‍ദ്ധവും പോലെ മനുഷ്യരാശിയെ തുടല്‍ച്ചുനീല്‍ക്കാല്‍ന്‍ ആല്ല?ല്‍ട്ടിഫിഷ്യല്ല? ഇല്ലക്ളലിജല്‍ന്‍സിനു സാധില്‍ക്കുമെല്‍ന്നാണ് ഇതില്ല? നല്ല?കിയിരില്‍ക്കുല്‍ന്ന മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ്. നില്ല?മിത ബുല്‍ദ്ധിയെല്‍ക്കുറില്‍ച്ചുല്ല? ഭയം അതിരുകടല്‍ന്നതാണെല്‍ന്ന വാദവും ഉയല്ല?ല്‍ന്നുവരുല്‍ന്നുണ്ട്.

ഓല്‍പ്പല്‍ണ്‍ എ.ഐ ചീഫ് എക്സിക്യൂല്‍ട്ടിവ് സാം ഓല്ല?ല്‍ട്ട്മാല്‍ന്‍, ഗൂഗില്ല? ഡീപ്മൈല്‍ന്‍ഡ് സിഇഒ ഡെമിസ് ഹസാബിസ്, ആല്രേ്‍ന്താപില്‍ക്ക് മേധാവി ഡാരിയോ അമോഡി എല്‍ന്നിവരാണ് ആല്ല?ല്‍ട്ടിഫിഷ്യല്ല? ഇല്ലക്ളലിജല്‍ന്‍സിനെതിരേ മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ് നല്ല?കുല്‍ന്നവരില്ല? പ്രമുഖല്ല?. സൂല്‍പ്പല്ല? ഇല്ലക്ളലിജല്ലക്ള് എ.ഐയില്ല?നില്‍ന്നുല്ല? അപകടല്‍ങ്ങളെല്‍ക്കുറില്‍ച്ച് നേരല്‍െത്ത മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പ് നല്ല?കിയ ജെഫ്രി ഹില്ലക്ളണും കല്‍മ്പ്യൂല്‍ട്ടല്ല? സയല്‍ന്‍സ് പ്രഫസറും മോല്‍ണ്‍ട്രിയല്ല? സല്ല?വകലാശാലയിലെ പ്രഫസറുമായ യോഷ്വ ബെല്‍ന്‍ഗിയോയും പ്രസ്താവനയില്ല? ഒല്‍പ്പുവെല്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്.

ഇല്‍ത്തരം മുല്‍ന്നറിയില്‍പ്പുകല്ല? അതിരുകടല്‍ന്നതാണെല്‍ന്ന് മെല്ലഗ്ഗയിലെ വിദഗ്ധല്‍ന്‍ പ്രഫ. യാല്‍ന്‍ ലെകണെ പോലുല്ല?വല്ല? പറയുല്‍ന്നു. പ്രില്‍ന്‍ല്ല?ല്‍ണ്‍ യൂനിവേഴ്സില്ലഗ്ഗിയിലെ കല്‍മ്പ്യൂല്‍ട്ടല്ല? സയല്ലക്ളില്ല?ായ അരവില്‍ന്ദ് നാരായണനും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് പ്രകടില്‍പ്പില്‍ക്കുല്‍ന്നത്.
- dated 30 May 2023


Comments:
Keywords: Europe - Otta Nottathil - 31520235ai Europe - Otta Nottathil - 31520235ai,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
kidnap_rape_bid_sentence
ടിവി താരത്തെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടത് ആരാധനകൊണ്ട്! Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
netherlands_pr_amendment
ക്രിമിനലുകള്‍ക്ക് റെസിഡന്‍സ് പെര്‍മിറ്റ് നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്സ് പാസാക്കി Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sweden_family_reunion_visa
സ്വീഡനില്‍ ഫാമിലി വിസ ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് കടുപ്പമേറും Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ai_beauty_pageant_hijab
എഐ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തില്‍ തട്ടമിട്ട സുന്ദരി ജേതാവ് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mofi_visiting_austria
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഓസ്ട്രിയയില്‍ Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
modi_austria
ഇന്ദിര ഗാന്ധിക്കു ശേഷം ആദ്യമായൊരു ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഓസ്ട്രിയയില്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
france_government_formation_talks
ഫ്രാന്‍സില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us