Today: 15 Jul 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements

അമേരിക്ക
US_imposes_100_percent_tax_on_chinese_EV
ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകള്‍ക്ക് യുഎസില്‍ നൂറു ശതമാനം നികുതി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍
elon_musk_skips_india_reaches_china
ഇന്ത്യന്‍ സന്ദര്‍ശനം മാറ്റിവച്ച മസ്ക് ചൈനയില്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ഇന്‍ഡ്യ
musk_modi_meet_deffered
മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച മസ്ക് മാറ്റിവച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
isha_ambani_sell_house_to_Jlo
അംബാനിയുടെ മകള്‍ വീട് വിറ്റത് ജെന്നിഫര്‍ ലോപ്പസിന്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
യൂറോപ്പ്
bitcoin_gains_huge
തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയില്‍ ബിറ്റ്കോയിന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ഇന്‍ഡ്യ
amul_to_export_milk_to_US
ഇന്ത്യയുടെ അമുല്‍ ഇനി അമേരിക്കയിലേക്കും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_2nd_in_mobilephone_production
മൊബൈല്‍ ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ഗള്‍ഫ്
starbuks_feel_the_heat
ബഹിഷ്കരണം സ്ററാര്‍ ബക്സിനെ തളര്‍ത്തുന്നു; 2000 പേരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ തീരുമാനം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
അമേരിക്ക
elon_musk_sues_chatgpt
ചാറ്റ്ജിപിടിക്കെതിരേ നിയമ നടപടിയുമായി ഇലോണ്‍ മസ്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ജര്‍മനി
germany_recession_fear_lingers
മാന്ദ്യഭീതി ഒഴിയാതെ ജര്‍മനി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍
jjapan_recession
അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തില്‍? ജപ്പാന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
അമേരിക്ക
musk_salary_cut
ഇലോല്‍ണ്‍ മസ്കില്ലെക്ള ശല്‍മ്പളം വെല്‍ട്ടില്‍ക്കുറയ്ല്‍ക്കാല്‍ന്‍ കോടതി നില്ല?ദേശം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
യൂറോപ്പ്
elon_musk_loses_number_one_rank_in_wealth
ആഗോള ധനികരുടെ പല്‍ട്ടികയില്ല? ഇലോല്‍ണ്‍ മസ്കിന് ഒല്‍ന്നാം ല്ല?ാനം നല്ലക്ഷം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
അമേരിക്ക
warren_buffett_assets_to_trusts
വാറല്‍ന്‍ ബഫല്ലഗ്ഗില്ലെക്ള 99 ശതമാനം സ്വല്‍ത്തും ചാരില്ലഗ്ഗി ട്രല്ല?ുകല്ല?ല്‍ക്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sam_altmen_openai_chatgpt
ചാല്ലഗ്ഗ് ജിപിടിയുടെ തലല്‍പ്പല്‍േത്തല്‍ക്ക് സാം ഓല്ല?ല്‍ട്ട്മാനെ തിരില്‍െച്ചല്‍ത്തില്‍ക്കാല്‍ന്‍ ശ്രമം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
musk_X_struggle
മസ്കില്ലെക്ള കൈകളില്ല? എക്സിനു പ്രതിസല്ല?ി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ഇന്‍ഡ്യ
Air_India_express_new_brand
എയല്ല? ഇല്‍ന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് പുതിയ ബ്രാല്‍ന്‍ഡ് ഐഡല്‍ന്‍റില്ലഗ്ഗി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ഓഹരി വിപണി   |  വിനിമയ നിരക്ക്
sensexdo
സൂചിക 341 പോയില്ലക്ള് ഇടില്‍ഞ്ഞു
മുംബൈ : മുംബൈ ഓഹരി സൂചികയായ സെല്‍ന്‍സെക്സ് 13,731.54 പോയില്ലക്ളിലെല്‍ത്തി. സെല്‍ന്‍സെക്സില്ല? 14 മാസല്‍െത്ത കുറല്‍ഞ്ഞ ................തുടല്ല?ല്‍ന്നു വായില്‍ക്കുക
sensexindia
സെല്‍ന്‍സെക്സ് 702 പോയില്ലക്ള് തിരില്‍ച്ചുപിടില്‍ച്ചു
മുംബൈ:തുടല്ല?ല്‍ച്ചയായ തകല്ല?ല്‍ച്ചല്‍ക്ക് ശേഷം ഇല്‍ന്ന് രാജ്യല്‍െത്ത ഓഹരിവിപണികളില്ല? മുല്‍േന്നല്ലഗ്ഗമുണ്ടായി. സെല്‍ന്‍സെക്സ് 700 പോയില്ലക്ള് വല്ല?ല്‍ദ്ധില്‍ച്ച് 13664 ലാണ് ല്‍േക്ളാസ് ചെയ്തതു..................തുടല്ല?ല്‍ന്നു വായില്‍ക്കുക
അമേരിക്ക
yahooonfinance
യാഹൂവിന് വല്‍ന്‍ നല്ലക്ഷം

ന്യുയോല്ല?ല്‍ക്ക്:ഇല്‍ന്‍റല്ല? നെല്ലഗ്ഗ്ഭീമനായ യാഹൂവില്ലെക്ള അല്ലഗ്ഗാദായല്‍ത്തില്ല? വല്‍ന്‍ നല്ലക്ഷം. 303 മില്യല്‍ണ്‍ ഡോളറാണ്2008 സാല്‍മ്പല്‍ത്തിക .....
യൂ.കെ.
limcagbfeb09
ലിംക കുടുംബ സംഗമവും വാല്ല?ഷിക പൊതുയോഗവും ഫെബ്രുവരി ഒല്‍മ്പതിന്
4kothanallurmeetjune29
നാലാമത് കോതനല്ല?ൂല്ല? സംഗമം ജൂല്‍ണ്‍ 29 ന്
ukmacharitybyju
ക്രിസ്മസ്, ന്യൂഈയല്ല? ആഘോഷല്‍ങ്ങളില്ല? സ്ല്ലെഗ്ഗം സെല്ല? ദാനബോധവത്കരണവുമായി യുക്മ ചാരില്ലഗ്ഗി ഫൗണ്ടേഷല്‍ന്‍
sndp_uk_4_units യുകെയില്ല? എസ്.എല്‍ന്‍.ഡി.പി യുകെ ശാഖായോഗല്‍ത്തിന് പുതിയ നാലു കുടുംബ യൂണില്ലഗ്ഗുകല്ല?
committe_uukma
യുക്മ മിഡ്ലാല്ലക്ള്സ് റീജണല്ല? നില്ല?വാഹക സമിതി പ്രഥമ യോഗം ചേല്ല?ല്‍ന്നു
ukma_com_feb_21 യുക്മയുടെ ദേശീയ നില്ല?വാഹക സമിതി യോഗം ഫെബ്രുവരി 21 ന്
യൂറോപ്പ്
241220171
ഗ്യാലറിയെയും റയലിനെയും തോല്ല?ല്‍പ്പില്‍ച്ച് ബാഴ്സലോണ
47201810
ലോകകല്‍പ്പിനു ശേഷം റഷ്യല്‍ക്കാരുടെ 'വെല്ല?ംകുടി' മുല്‍ട്ടും
ഗള്‍ഫ്
181020222trophy
ഒല്ലഗ്ഗല്‍ക്കല്ല?ില്ല? തീല്ല?ല്‍ത്ത ലോകകല്‍പ്പ് ട്രോഫി, ഉയരം 10 അടി
അമേരിക്ക
case_against_amazon_in_USA
ആമസോണിനെതിരേ യുഎസില്ല? നടപടി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
murdoch_to_step_down
ഏഴു പതില്ലഗ്ഗാണ്ടിനൊടുവില്ല? മല്ല?ഡോല്‍ക്ക് പടിയിറല്‍ങ്ങുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
യൂറോപ്പ്
apple_set_to_overtake_samsung
സാംസല്‍ങ്ങിനെ ആല്‍പ്പില്ല? മറികടല്‍ക്കും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Daiva Sneham varnichidan by Dr.K.J.Yesudas

+ more video links
ഇന്‍ഡ്യ
das_worlds_best_central_bank_governor

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍
brics_currency
പൊതു കറല്‍ന്‍സി ഏല്ല?ല്‍െപ്പടുല്‍ത്തുല്‍ന്നത് ബ്രിക്സ് രാജ്യല്‍ങ്ങളുടെ പരിഗണനയില്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
യൂറോപ്പ്
eurozone_inflation_dips_again_july_report
യൂറോസോണില്ല? പണല്‍െപ്പരുല്‍പ്പം ജൂലൈയില്ല? വീണ്ടും കുറല്‍ഞ്ഞു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
tiktok_to_challenge_twitter
ട്വില്ലഗ്ഗറിനെ വെല്ല?ുവിളില്‍ക്കാല്‍ന്‍ ടിക് ടോല്‍ക്കും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
അമേരിക്ക
twitter_in_debt_crisis
ട്വില്ലഗ്ഗല്ല? കടല്‍െക്കണിയിലെല്‍ന്ന് മസ്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
യൂറോപ്പ്
ndia_to_introduce_UPI_in_France
ഇല്‍ന്ത്യയുടെ യുപിഐ ഫ്രാല്‍ന്‍സിലേല്‍ക്കും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
അമേരിക്ക
4_indians_in_100_richest_women_in_us
യുഎസിലെ 100 സല്‍മ്പല്‍ന്ന വനിതകളില്ല? നാല് ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്കാല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍
lanka_to_restructure_debt
കടബാധ്യത കുറയ്ല്‍ക്കാല്‍ന്‍ നടപടികളുമായി ലല്‍ങ്ക
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ജര്‍മനി
china_germany_going_through_complex_relationship
ജല്ല?മനില്‍ക്ക് ചൈനയെ ആവശ്യമുണ്ട്, പല്‍േക്ഷ ആശ്രിതത്വം കുറയ്ല്‍ക്കുകയും വേണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
employees_can_avail_tax_benefits
തൊഴിലാളികല്ല? ശ്രല്‍ദ്ധില്‍ക്കാതെ പോകുല്‍ന്ന നികുതി ഇളവുകല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
യൂറോപ്പ്
10620231irkan
തുല്ല?ല്‍ക്കിയില്ല? നയം മാല്ലഗ്ഗം; സെല്‍ന്‍ട്രല്ല? ബാല്‍ങ്കിന് ആദ്യമായി വനിതാ ഗവല്ല?ണല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
9620235recession
യൂറോസോല്‍ണ്‍ സാല്‍മ്പല്‍ത്തിക മാല്‍ന്ദ്യല്‍ത്തില്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
2620231asean
യൂറോപ്യല്‍ന്‍ യൂണിയല്‍ന്‍ നയം മാല്ലഗ്ഗം ആസിയാല്‍ന്‍ രാജ്യല്‍ങ്ങളുമായുല്ല? വ്യാപാര ബല്ല?ല്‍െത്ത ബാധില്‍ക്കുമെല്‍ന്ന് ആശല്‍ങ്ക
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
2620233wheat
റഷ്യ ധാന്യ കയല്ലഗ്ഗുമതി തടസല്‍െപ്പടുല്‍ത്തുല്‍ന്നു: യുക്രെയ്ല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍
2620235lanka
ശ്രീലല്‍ങ്ക പ്രതിസല്ല?ിയില്ല? നില്‍ന്നു കരകയറുല്‍ന്നു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us