Today: 18 Jun 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
അഞ്ജലിബല്‍ദ്ധരായി അല്‍ഞ്ചാം വയസിലേയ്ല്‍ക്ക് ; വായനാ സംസ്കാരല്‍ത്തില്ലെക്ള പുതിയ പാതയിലൂടെ നമോവാകം
Photo #1 - Germany - Editorial - 4thbirthdayeditorial
എഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്ല?

ലോകം മുഴുവല്‍ന്‍ വായനാ സംസ്കാരല്‍ത്തില്ല? വില്‍പ്ളവം സംഭവില്‍ച്ചു കൊണ്ടിരില്‍ക്കുല്‍ന്ന ഒരു കാലഘല്‍ട്ടമാണിത്. പൊടിനിറല്‍ഞ്ഞ പഴയ ഗ്രല്ല?ശാലകളിലെ പുസ്തകല്‍പ്പുഴുല്‍ക്കളുടെ ല്ല?ാനല്‍ത്ത് ഇല്‍ന്ന് ശതകോടില്‍ക്കണല്‍ക്കിനു വെബ്സൈല്ലഗ്ഗുകല്ല? സല്ല?ഫ് ചെല്‍യ്യുല്‍ന്ന ഇല്ലക്ളല്ല?നെല്ലഗ്ഗ് വെമുകളാണുല്ല?ത്. പുസ്തകല്‍ത്തില്ല? നില്‍ന്ന് കംപ്യൂല്‍ട്ടല്ല? സ്ക്രീനിലേല്‍ക്കും ടാബ്ലല്ലഗ്ഗ് കംപ്യൂല്‍ട്ടറിലേല്‍ക്കും ഇ ബുല്‍ക്ക് റീഡറിലേല്‍ക്കും വരെ വായന പറില്‍ച്ചുനടല്‍െപ്പടുല്‍ന്ന കാലം. ഈ മാല്ലഗ്ഗല്‍ത്തില്ലെക്ള അത്്ഭുതാവഹമായ വഴില്‍ത്തിരിവുകല്ല? കണ്്ട് കഴില്‍ഞ്ഞ നാലു വല്ല?ഷല്‍ങ്ങളില്ല? പ്രവാസി ഓല്‍ണ്‍ലൈല്‍ന്‍ ഡോല്‍ട്ട് കോമിനും അതില്ലെക്ള ഭാഗമാകാല്‍ന്‍ കഴില്‍ഞ്ഞതില്ല? അഭിമാനമുണ്ട് ഒല്‍പ്പം സല്‍േന്താഷവുമുണ്ട്.

പുസ്തകല്‍ത്തിലും ആനുകാലികല്‍ങ്ങളിലും പത്രമാധ്യമല്‍ങ്ങളിലും മാത്രമല്ല? വായനയുടെ വില്ല?ാന ലോകം പരല്‍ന്നു കിടല്‍ക്കുല്‍ന്നതെല്‍ന്നു ലോക മലയാളികല്ല? തിരില്‍ച്ചറില്‍ഞ്ഞ വല്ല?ഷല്‍ങ്ങല്ല? കൂടിയാണ് കടല്‍ന്നു പോകുല്‍ന്നത്. സൈബല്ല? ലോകല്‍ത്ത് അസംഖ്യം ല്‍േബ്ളാഗുകളും സോഷ്യല്ല? നെല്ലഗ്ഗ്വല്ല?ല്‍ക്കിങ് വെബ്സൈല്ലഗ്ഗുകളും ഇ ബുല്‍ക്കുകളുമൊല്‍െക്ക അവല്ല? കൈല്‍യ്യടല്‍ക്കിയതു മാത്രമല്ല? ഇനിയും പലതും ഇതുപോലെ അവരെ കാല്‍ത്തിരില്‍ക്കുല്‍ന്നു. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കാര്യമെടുല്‍ത്താല്ല?, അവരെ മാത്രം ഉല്‍േദ്ദശില്‍ച്ചുല്ല? വെബ്സൈല്ലഗ്ഗുകളുടെ എല്‍ണ്ണല്‍ത്തില്ല? ക്രമാതീതമായ വല്ല?ധനയും കഴില്‍ഞ്ഞ നാലോ അല്‍േഞ്ചാ വല്ല?ഷല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കിടെ കാണാല്‍ന്‍ കഴില്‍ഞ്ഞു. പ്രവാസികളുടെ സാംസ്കാരിക കൂല്‍ട്ടായ്മകളുടെയും സാമൂഹിക ബോധല്‍ത്തില്ലെക്ളയും ഭാഗം തല്‍െന്നയായി മാറാല്‍ന്‍ അവയില്ല? ചിലതിനെല്‍ങ്കിലും സാധില്‍ച്ചില്‍ട്ടുമുണ്ട്. ആ സാംസ്കാരിക, വായനാ വില്‍പ്ളവല്‍ത്തില്ലെക്ള ആദ്യ പേരുകളിലൊല്‍ന്നാകാല്‍ന്‍ പ്രവാസി ഓല്‍ണ്‍ലൈനു സാധില്‍ച്ചതിലും ഞല്‍ങ്ങല്ല? അഭിമാനം കൊല്ല?ുല്‍ന്നു.

യൂറോല്‍പ്പിലെ പ്രഥമ ഓല്‍ണ്‍ലൈല്‍ന്‍പത്രം വില്‍ത്ത് ഡെയ്ലി അപ്ഡേഷല്‍ന്‍ എല്‍ന്ന ബഹുമതിയും പ്രവാസിഓല്‍ണ്‍ലൈന് മാത്രം സ്വല്‍ന്തം. ഇതു പറയുല്‍േമ്പാല്ല? പരാമല്ല?ശിയ്ല്‍േക്കണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായും യൂറോല്‍പ്പിലുല്ല? പ്രവാസി മലയാളികളെ ഉല്‍േദ്ദശില്‍ച്ച് പ്രവല്ല?ല്‍ത്തനം ആരംഭില്‍ച്ച ഞല്‍ങ്ങല്ല? യൂറോല്‍പ്പില്ല? മാത്രമായി ഒതുല്‍ങ്ങി നില്ല?ല്‍ക്കുല്‍ന്നില്ല?. തുല്യ പ്രാധാന്യല്‍േത്താടെ ഗല്ല?ഫ്, ഓഷ്യാനിയ, അമേരില്‍ക്ക, ഒല്‍പ്പം ഇല്‍ന്‍ഡ്യ എല്‍ന്നീ മേഖലകളിലേല്‍ക്കും ഞല്‍ങ്ങളുടെ പ്രവല്ല?ല്‍ത്തനം വ്യാപില്‍പ്പില്‍ക്കാല്‍ന്‍ സാധില്‍ച്ചിരില്‍ക്കുല്‍ന്നു. ഭൂമിയില്ല? മലയാളി എല്‍ത്തില്‍െപ്പടാല്‍ത്ത ഒരു കോണുമില്ലെ?ല്‍ന്നാണ് പറയാറ്. അതുപോലെ, മലയാളിയുല്ല? കോണുകളിലൊല്‍െക്ക അവരുടെ സമൂഹല്‍ത്തില്ല? നില്‍ന്നു പ്രാതിനിധ്യമുറല്‍പ്പില്‍ക്കാനും പ്രവാസി ഓല്‍ണ്‍ലൈന് സാധില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്. മേലില്ല? കിണല്‍ഞ്ഞു ശ്രമില്‍ക്കുകയും ചെല്‍യ്യും.

നാലാം പിറല്‍ന്നാളില്ല? ചില പുതുമകല്ല? കൂടി അവതരില്‍പ്പില്‍ക്കുകയാണു ഞല്‍ങ്ങല്ല?. കെല്‍ട്ടിലും മല്‍ട്ടിലും നില്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്കതു കാണാം, അനുഭവില്‍ക്കാം. എല്‍ങ്കിലും പതിവു വായനല്‍ക്കാല്ല?ല്‍ക്ക് അലോരസമുണ്ടാകാല്‍ത്ത വിധല്‍ത്തില്ല? മാല്ലഗ്ഗല്‍ങ്ങല്ല? കഴിവതും സൂല്‍ക്ഷ്മവും പരിമിതവുമാല്‍ക്കാല്‍ന്‍ ശ്രമില്‍ച്ചില്‍ട്ടുണ്ട്. സാല്‍േങ്കതികമായ ചില മാല്ലഗ്ഗല്‍ങ്ങല്ല? കൂടി പൂല്ല?ല്‍ത്തിയാകുല്‍ന്നതോടെ വായനാസുഖവും ആകല്ല?ഷണീയതയും പരമാവധി വല്ല?ധില്‍പ്പില്‍ക്കാനും സാധില്‍ക്കുമെല്‍ന്നു പ്രതീല്‍ക്ഷില്‍ക്കുല്‍ന്നു.പുതിയ വല്ല?ഷല്‍ത്തില്ല?, പുതിയ വയസിലെ കാല്ല?വെയ്ല്‍പ്പില്ല?, പുതിയ മോടിയിലും രൂപല്‍ത്തിലും വരുല്‍ന്ന പ്രവാസി ഓല്‍ണ്‍ലൈല്‍ന്‍ തുടല്ല?ല്‍ന്നും ആ കരുല്‍ത്തില്ലെക്ള പില്‍ന്തുണ പ്രതീല്‍ക്ഷില്‍ക്കുല്‍ന്നു, ഒല്‍പ്പം കൂടുതല്ല? പുതിയ വായനല്‍ക്കാരെയും...

- dated 24 Dec 2011


Comments:
Keywords: Germany - Editorial - 4thbirthdayeditorial Germany - Editorial - 4thbirthdayeditorial,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
editorial_vishu_2018
പൊല്‍ന്‍കണിയുടെ വിഷു ദിനാശംസകല്ല?
ഐശ്വര്യല്‍ത്തില്ലെക്ള കൈല്‍ക്കുല്‍മ്പിളില്ല? സമൃല്‍ദ്ധിയുടെ നിറതില്‍ങ്കളായി കണില്‍െക്കാല്‍ന്നല്‍പ്പൂല്‍ക്കല്ല? കണികണ്ട് ലോകമെല്‍മ്പാടുമുല്ല? മലയാളികല്ല? ഇല്‍ന്ന് വിഷു ആഘോഷില്‍ക്കുല്‍ന്നു. സല്‍േന്താഷല്‍ത്തില്ല? വിരിയുല്‍ന്ന ഐശ്വര്യല്‍െത്ത എതിരേല്ലഗ്ഗ് മലയാളിയുടെ കാല്ല?ഷികോല്ല?വമായ വിഷുകണി ........ തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
greetings_editorial_2020_pravasionline
പുതുവല്ല?സരല്‍ത്തില്ല? ശാല്‍ന്തി സമൃല്‍ദ്ധി നല്‍ന്മകല്ല? നിറല്‍െഞ്ഞാഴുകല്‍െട്ട !!
എഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്ല?

കാലല്‍ത്തില്ലെക്ള കളിയരല്‍ങ്ങില്ല? 2016 വല്ല?ഷം നടല്‍ന്നു നീല്‍ങ്ങി. യവനിക വീണ അരല്‍ങ്ങില്ല? 2017 പ്രശോഭിതമായി ഉയല്ല?ല്‍ന്നു പൊല്‍ങ്ങി. ഓളവും തീരവും ഇരല്‍മ്പിയാല്ല?ല്‍ന്ന സല്‍ഞ്ചാരല്‍ത്തില്ല? പില്‍ന്നില്‍ട്ട വഴികളിലെ, യാത്രകളില്ല? നിവധിയോല്ല?ല്‍മ്മകല്ല? .... തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Easter_2016
ലോകം ഉയില്ല?ല്‍പ്പു തിരുനാളില്ലെക്ള സ്മരണയില്ല?
ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു ഉല്‍ത്ഥിത നായതില്ലെക്ള അനുസ്മരണയുമായി ലോകമെല്‍മ്പാടുമുല്ല? ക്റൈസ്തവ സമൂഹം ഇല്‍ന്ന് ഈല്ല?ല്ല? ആഘോഷില്‍ക്കുല്‍ന്നു. യേശുക്രിസ്തു മരണല്‍െത്ത കീഴടല്‍ക്കി ലോകല്‍െത്ത വിജയില്‍ച്ചതില്ലെക്ളയും ............ തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
8th_bday_pravasionline_editorial
പ്രവാസിഓല്‍ണ്‍ലൈല്‍ന്‍ ഒല്‍ന്‍പതാം വല്ല?ഷല്‍ത്തിലേയ്ല്‍ക്ക് ... വാല്ല?ല്‍ത്താസമൃല്‍ദ്ധിയുടെ ഒരു വല്ല?ഷം കൂടി ...
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us