Today: 18 Jun 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
പൊല്‍ന്‍കണിയുടെ വിഷു ദിനാശംസകല്ല?
Photo #1 - Germany - Editorial - editorial_vishu_2018
ഐശ്വര്യല്‍ത്തില്ലെക്ള കൈല്‍ക്കുല്‍മ്പിളില്ല? സമൃല്‍ദ്ധിയുടെ നിറതില്‍ങ്കളായി കണില്‍െക്കാല്‍ന്നല്‍പ്പൂല്‍ക്കല്ല? കണികണ്ട് ലോകമെല്‍മ്പാടുമുല്ല? മലയാളികല്ല? ഇല്‍ന്ന് വിഷു ആഘോഷില്‍ക്കുല്‍ന്നു. സല്‍േന്താഷല്‍ത്തില്ല? വിരിയുല്‍ന്ന ഐശ്വര്യല്‍െത്ത എതിരേല്ലഗ്ഗ് മലയാളിയുടെ കാല്ല?ഷികോല്ല?വമായ വിഷുകണി കാണുല്‍ന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ദിനല്‍ത്തില്ല? വിഷു ആഘോഷില്‍ക്കുല്‍ന്നത്. തുടല്ല?ല്‍ന്ന് ഏല്ലഗ്ഗവും പ്രധാനല്‍െപ്പല്‍ട്ട ചടല്‍ങ്ങായ വിഷുലൈ്‍ക്കനീല്‍ട്ടം സ്വീകരില്‍ക്കുക വഴി ഐശ്വര്യം വല്‍ന്നണയുകയായി.

കുടുംബല്‍ത്തിലെ മുതില്ല?ല്‍ന്ന സ്ത്രീകല്ല? അതിരാവിലെ എഴുല്‍േന്നല്ലഗ്ഗ് വിഷുല്‍ക്കണി ഒരുല്‍ക്കുല്‍ന്നു.. തേല്‍െച്ചാരുല്‍ക്കിയ ഓല്‍ട്ടുരുളിയില്ല? അരിയും നെല്ല?ും പാതി നിറല്‍ച്ച്, കൂടെ അലല്‍ക്കിയ മുണ്ടും പൊല്‍ന്നും വാല്ല?ല്‍ക്കല്‍ണ്ണാടിയും കണിവെളളരിയും കണില്‍െക്കാല്‍ന്നയും കല്‍ത്തില്‍ച്ച നിലവിളല്‍ക്കും നാളികേര പാതിയും ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹവും വെല്‍ച്ചാണ് കണി ഒരുല്‍ക്കുല്‍ന്നത്. പ്രകാശവും ധനവും ഫലല്‍ങ്ങളും ധാന്യല്‍ങ്ങളും ചേല്ല?ല്‍ന്ന വിഷുല്‍ക്കണി കണ്ടുണരുല്‍ന്നത് തുടല്ല?ല്‍ന്നല്‍േങ്ങാല്‍ട്ടുളള ജീവിതം ഐശ്യര്യപൂല്ല?ണമാല്‍ക്കുമെല്‍ന്നാണ് പരല്‍മ്പരാഗതമായില്‍ട്ടുല്ല? വിശ്വാസം.

കുറില്‍ക്കൂല്‍ട്ട്, ഗ്രല്ല?ം, വെളളില്‍പ്പണം, ചല്‍ക്ക, മാല്‍ങ്ങ മുതലായവയും കണിയായി വെല്‍ക്കാറുണ്ട്. കല്‍ത്തില്‍ച്ച ചല്‍ന്ദനല്‍ത്തിരി, വെളളം നിറല്‍ച്ച ഓല്‍ട്ടുകിണ്ടി, പുതിയ കസവുമുണ്ട് എല്‍ന്നിവ അടുല്‍ത്തുണ്ടാവണം. ഉറല്‍ക്കല്‍ത്തില്ല? നില്‍ന്നും വിളില്‍ച്ചുണല്ല?ല്‍ത്തി, പുറകില്ല? നില്‍ന്നും കല്‍ണ്ണുപൊല്‍ത്തി കൊണ്ടുപോയാണ് കണി കാണില്‍ക്കുല്‍ന്നത്. കുടുംബാംഗല്‍ങ്ങല്ല? എല്ല?ാവരും കണി കണ്ടാല്ല? പില്‍െന്ന വീടില്ലെക്ള കിഴല്‍ക്കുവശല്‍ത്ത് കണി കൊണ്ട് ചെല്‍ന്ന് പ്രകൃതിയെ കാണില്‍ക്കും. അതിനുശേഷം ഫലവൃല്‍ക്ഷല്‍ങ്ങളെയും മൃഗല്‍ങ്ങളെയും കാണില്‍ക്കുല്‍ന്നു. തുടല്ല?ല്‍ന്ന് കുടുംബല്‍ത്തിലെ കാരണവല്ല? കണി കണ്ടവല്ല?ല്‍െക്കല്ല?ാം കൈനീല്‍ട്ടം നല്ല?കുല്‍ന്നു.

വിഷു എല്‍ന്ന വാല്‍ക്കില്ലെക്ള അല്ല?ല്‍ത്ഥം തുല്യമായത് എല്‍ന്നാണ്. വിഷു ദിനം രാവിനും പകലിനും ഒരേ ദൈല്ല?ഘ്യമാണ്. സൂര്യല്‍ന്‍ ഉല്‍ത്തരായനല്‍ത്തില്ല? നില്‍ന്ന് ദല്‍ക്ഷിണായനല്‍ത്തിലേല്‍ക്ക് നീല്‍ങ്ങുല്‍ന്ന ദിനം കൂടിയാണ് വിഷു.

ഐതിഹ്യമായി കരുതുല്‍ന്നത് മല്ലെഗ്ഗല്‍ന്നാണ്. രാമല്‍ന്‍ രാവണല്ലെക്ള മേല്ല? നേടിയ വിജയം ആഘോഷില്‍ക്കുല്‍ന്ന ദിനമാണ് വിഷു എല്‍ന്നും പഴമല്‍ക്കാല്ല? പറയുല്‍ന്നു. ഒരു നരകാസുരനെ ജയില്‍ച്ച വിഷ്ണുവില്ലെക്ള അപദാനല്‍ങ്ങളെ കീല്ല?ല്‍ത്തില്‍ക്കുല്‍ന്ന ഒല്‍ന്നാണ് വിഷു എല്‍ന്നതാണ് മല്ലെഗ്ഗാരു ഐതീഹ്യവും പറല്‍ഞ്ഞു കേല്ല?ല്‍ക്കുല്‍ന്നുണ്ട്.

ലോകമെല്‍മ്പാടുമുല്ല? മലയാളികല്ല?ല്‍ക്ക് ഐശ്വര്യല്‍ത്തില്ലെക്ളയും സമൃല്‍ദ്ധിയുടെയും സല്‍േന്താഷല്‍ത്തില്ലെക്ളയും സമാധാനല്‍ത്തില്ലെക്ളയും നാളുകല്ല? ഈ വിഷു ദിനല്‍ത്തില്ല? പ്രവാസിഓല്‍ണ്‍ലൈല്‍ന്‍ ഹൃദയപൂല്ല?വം ആശംസില്‍ക്കുല്‍ന്നു.

ജോസ് കുല്‍മ്പിളുവേലില്ല?

ചീഫ് എഡില്ലഗ്ഗല്ല?

- dated 15 Apr 2018


Comments:
Keywords: Germany - Editorial - editorial_vishu_2018 Germany - Editorial - editorial_vishu_2018,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
greetings_editorial_2020_pravasionline
പുതുവല്ല?സരല്‍ത്തില്ല? ശാല്‍ന്തി സമൃല്‍ദ്ധി നല്‍ന്മകല്ല? നിറല്‍െഞ്ഞാഴുകല്‍െട്ട !!
എഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്ല?

കാലല്‍ത്തില്ലെക്ള കളിയരല്‍ങ്ങില്ല? 2016 വല്ല?ഷം നടല്‍ന്നു നീല്‍ങ്ങി. യവനിക വീണ അരല്‍ങ്ങില്ല? 2017 പ്രശോഭിതമായി ഉയല്ല?ല്‍ന്നു പൊല്‍ങ്ങി. ഓളവും തീരവും ഇരല്‍മ്പിയാല്ല?ല്‍ന്ന സല്‍ഞ്ചാരല്‍ത്തില്ല? പില്‍ന്നില്‍ട്ട വഴികളിലെ, യാത്രകളില്ല? നിവധിയോല്ല?ല്‍മ്മകല്ല? .... തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Easter_2016
ലോകം ഉയില്ല?ല്‍പ്പു തിരുനാളില്ലെക്ള സ്മരണയില്ല?
ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു ഉല്‍ത്ഥിത നായതില്ലെക്ള അനുസ്മരണയുമായി ലോകമെല്‍മ്പാടുമുല്ല? ക്റൈസ്തവ സമൂഹം ഇല്‍ന്ന് ഈല്ല?ല്ല? ആഘോഷില്‍ക്കുല്‍ന്നു. യേശുക്രിസ്തു മരണല്‍െത്ത കീഴടല്‍ക്കി ലോകല്‍െത്ത വിജയില്‍ച്ചതില്ലെക്ളയും ............ തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
8th_bday_pravasionline_editorial
പ്രവാസിഓല്‍ണ്‍ലൈല്‍ന്‍ ഒല്‍ന്‍പതാം വല്ല?ഷല്‍ത്തിലേയ്ല്‍ക്ക് ... വാല്ല?ല്‍ത്താസമൃല്‍ദ്ധിയുടെ ഒരു വല്ല?ഷം കൂടി ...
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
4thbirthdayeditorial
അഞ്ജലിബല്‍ദ്ധരായി അല്‍ഞ്ചാം വയസിലേയ്ല്‍ക്ക് ; വായനാ സംസ്കാരല്‍ത്തില്ലെക്ള പുതിയ പാതയിലൂടെ നമോവാകം
എഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്ല?

ലോകം മുഴുവല്‍ന്‍ വായനാ സംസ്കാരല്‍ത്തില്ല? വില്‍പ്ളവം സംഭവില്‍ച്ചു കൊണ്ടിരില്‍ക്കുല്‍ന്ന ഒരു കാലഘല്‍ട്ടമാണിത്. പൊടിനിറല്‍ഞ്ഞ പഴയ ഗ്രല്ല?ശാലകളിലെ പുസ്തകല്‍പ്പുഴുല്‍ക്കളുടെ ല്ല?ാനല്‍ത്ത് ഇല്‍ന്ന് ശതകോടില്‍ക്കണല്‍ക്കിനു വെബ്സൈല്ലഗ്ഗുകല്ല? സല്ല?ഫ് തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us